حوزه ریاست و معاونت اداری و مالی:  ۲-۲۲۳۶۰۶۶۱

شماره نمابر:  ۲۲۳۷۶۴۶۷

معاونت آموزشی دانشکده (آقای دکتر مرتضویان):  ۷-۲۲۳۶۰۶۵۶ 

معاونت پژوهشی (خانم دکتر عصمت ناصری): ۲۲۳۶۰۶۵۸

 

دانلود دفترچه تلفن

دانلود دفترچه تلفن