فراخوان جذب دانشجو

بدینوسیله اعلام می گردد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اقدام به پذیرش اتباع خارجی در دو رشته تغذیه و صنایع غذایی به دو صورت (اعطای مدرک و اعطای گواهی)  به صورت کوتاه و بلندمدت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://en.sbmu.ac.ir بخش دانشجویان بین المللی مراجعه فرمایید.