انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور از سال ۱۹۹۲ به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و تحقیقات تغذیه فعالیتهای زیادی را در سطح ملی و بین المللی در راستای اهداف سازمان جهانی بهداشت به انجام رسانده است.

شایان ذکر است از سال ۲۰۱۶ حوزه فعالیتهای این مجموعه به عنوان سازمان همکار WHO به حوزه تغذیه و صنایع غذایی گسترش یافته است.