1. مطالعه بررسی وضعیت تغذیه ای برای کنترل حصول اهداف سازمان جهانی بهداشت در منطقه

مسئول : دکتر تیرنگ نیستانی

توصیف: سازمان جهانی بهداشت در نظر دارد وضعیت تغذیه ای جوامع مختلف را در سطح منطقه بررسی کند تا بتواند اهداف جهانی مقابله با سوءتغذیه را کنترل نماید. در این راستا و برای کمک به انجام این بررسی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مسئول انجام آنالیز وضعیت در سطح منطقه خواهد بود. ابتدا پرسشنامه مربوطه توسط همکاران انستیتو طراحی شده و پس از تایید سازمان جهانی بهداشت به زبانهای عربی،‌ انگلیسی و فرانسوی ترجمه خواهد شد. WHO ارتباط های انستیتو با کشورها منطقه را تسهیل می کند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این مجموعه قرار دهند.

پس از دریافت داده های مورد نیاز در مورد اهداف ۲۰۲۵ سازمان جهانی بهداشت از کشورهای منطقه، اطلاعات آنالیز شده و گزارشها در اختیار WHO قرار خواهند گرفت.

وضعیت: در دست اجرا

 

      ۲. مطالعه هزینه اثر بخشی مداخلات تغذیه ای و پیامد آنها در کشورهای منطقه

مسئول: دکتر نسرین امیدوار

برای انجام این پروژه ابتدا مطالعه ای در سطح ملی برای آنالیز هزینه اثربخشی مداخلات با هدف بهبود وضعیت تغذیه کودکان در ایران انجام خواهد شد. سپس مطالعه مروری نظامند در همین زمینه در کشورهای منطقه به اجرا در خواهد آمد.

وضعیت: در دست اجرا

 

      ۳.مطالعه الگوی بررسی مصرف مواد غذایی

مسئول: دکتر مرتضی عبداللهی

برای انجام این پروژه در مرحله اول مطالعه ای در سطح ملی انجام خواهد شد. سپس انستیتو تحقیقات تغذیه در کشورهایی که WHO مقرر کند ارزیابی دریافت نمک،‌ چربی تام، اسیدهای چرب اشباع و شکر را انجام خواهد داد. انستیتو پرسشنامه های لازم را طراحی کرده و دوره های آموزشی برای انجام مطالعه برای اجراکنندگان در منطقه برگزار خواهد کرد. همچنین داده های حاصل را آنالیز کرده و گزارشهای نهایی را در اختیار WHO قرار خواهد داد.

وضعیت: در دست اجرا

 

      ۴.تهیه پروتکل بررسی وضعیت تغذیه و رژیم غذایی و ارتباط آن با بیماریها مزمن در ایران

مسئول: دکتر تیرنگ نیستانی

در این پروژه، پروتکل جامعه ارزیابی وضعیت تغذیه در سطح ملی طراحی و تدوین خواهد شد. طراحی این پروتکل به حصول داده های مورد نیاز سیاستگذاران برای طراحی سیاستها و مداخلات مناسب با هدف کاهش خطر بیماریهای مرتبط با تغذیه، بویِژه NCDs، تهیه استانداردهای غذایی و تدوین راهنماهای رژیمی کمک بسزایی خواهد کرد.

 

وضعیت: کامل شده

 

     ۵.آنالیز سیاستهای مالی بر رژیم غذایی سالم با هدف کاهش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در ایران

مسئول: دکتر فاطمه نصرآبادی

هدف اصلی این پروژه کمک به سیاستگذاران برای بررسی سیاستهای مالی اخیر در حوزه غذا و تغذیه است شامل ارزیابی قوانین،‌ یارانه، سین تکس تا بتوان با بهبود شرایط، به ارتقا رژیم غذایی سالم در راستای کاهش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر کمک نمود.

وضعیت: کامل شده