چشم انداز:

دفتر امور بین الملل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، در جهت برقراری، ارتقاء و گسترش شبکه علمی و تقویت ارتباط با تمامی مراکز، سازمانها و محققان مرتبط با علوم غذا و تغذیه در سطح ملی و بین المللی درتحقق اهداف عالی انستیتو گام برمی دارد.

رسالت:

برقراری، گسترش و تسهیل همکاری و ارتباطات بین انستیتو با مراکز و متخصصان داخل و خارج از کشور