1. خانم دکتر اعظم جهانگیر تویسرکانی
 2. خانم مهندس آزاده امین پور
 3. خانم دکتر نوشین شهیدی
 4. خانم مهندس خدیجه رحمانی
 5. خانم دکتر راهبه شاکر حسینی
 6. خانم دکتر فروغ اعظم طالبان
 7. آقای دکتر هوشنگ نیکوپور
 8. آقای مهندس کامران سپهری
 9. آقای مهندس ایرج گائینی
 10. خانم دکتر فریده طاهباز
 11. آقای دکتر محمدرضا حساس
 12. خانم دکتر مهین آذر
 13. خانم دکتر پروین زندی
 14. آقای مهندس رسول پایان
 15. خانم مهندس معصومه غفارپور
 16. آقای دکتر فریدون اسلامی
 17. خانم مهندس اقدس تسلیمی
 18. خانم مهندس مسعوده خلیلی
 19. خانم مهندس آرمیتیس کی زاد
 20. خانم مهندس مریم قوام صدری
 21. خانم دکتر شیوا مهران
 22. آقای دکتر سیروس عقابی
 23. خانم دکتر زهرا کارگر نوین
 24. خانم دکتر لیدا نوایی
 25. آقای مهندس ناصر ولایی
 26. خانم مهندس پریوش هراتیان
 27. خانم مهندس گیتی ظهوریان
 28. خانم دکتر زهره امیری
 29. خانم دکتر ناهید سالارکیا
 30. آقای دکتر آرش رشیدی