دکتر عصمت ناصری

معاونت تحقیقات و فن آوری

دکترای تغذیه

 رسالت:

کمک و نظارت در تدوین سیاست های پژوهشی انستیتو و دانشکده با در نظر گرفتن نیازها و اولویتهای پژوهشی کشور در زمینه غذا و تغذیه و با توجه به امکانات مالی، اداری و نیروی انسانی پژوهشی انستیتو.

 

اهداف:

بالا بردن توانایی پژوهشی انستیتو از راه افزایش توان پژوهشی پژوهشگران

توسعه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و فراهم آوردن امکان فعالیتهای صحرایی

مشارکت در تهیه اهداف، استراتژیها و برنامه‌های کشوری در زمینه غذا و تغذیه به ویژه پژوهش های مربوطه در رابطه با برنامه‌ریزی‌های بخشی وزارتخانه‌های مربوط گسترش ارتباطات با سازمانها و مؤسسات پژوهشی و اجرایی داخلی به منظور شناسایی انستیتو، اجرای طرحهای مشترک و ایجاد هماهنگیهای لازم

گسترش ارتباطات با سازمانها و مؤسسات پژوهشی و اجرایی خارجی و بین‌المللی به منظور شناسایی انستیتو، استفاده از نتایج تحقیقات و انتشارات آنها و اجرای طرحهای مشترک

کمک در فراهم آوردن زمینه برای استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور

بالا بردن توان خدمت دهی کتابخانه انستیتو به پژوهشگران

شناساندن انستیتو و فعالیتهای آن به جامعه با همکاری دفتر ریاست و روابط عمومی

شناسایی و تشویق پژوهشگران توانا و فراهم آوردن زمینه لازم جهت استفاده از خدمات تخصصی آنها

تهیه گزارش و آمار مرتبط با فعالیت های پژوهشی برای ارائه به شورای عالی غذا و تغذیه و سازمان های مرتبط

تهیه سند ملی فرابخشی توسعه امنیت غذا و تغذیه