1. گروه تحقیقات صنایع غذایی
  2. گروه تحقیقات تغذیه
  3. گروه تحقیقات سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه