معرفی گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی  غذا و تغذیه:

 گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه یکی از گروههای تحقیقاتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور است که به دنبال ارائه راه حل های سیاستی بر پایه شواهد بدست آمده از پژوهش برای کاهش پایدار ناامنی غذا و تغذیه و سوء تغذیه یا پیشگیری از بیماری های مرتبط با تغذیه مانند بیماری های غیرواگیر در کشور است. این گروه متشکل از ۵ عضو هیأت علمی با تحصص های علوم تعذیه، صنایع غذایی و گرایش های اقتصاد، جامعه شناسی و ایمنی غذا  و ۱ نفر کارشناس پژوهشی است و از همکاری متخصصان حوزه های سیاستگذاری، علوم اقتصادی ، اجتماعی نیز به صورت مشاوره بهره گرفته و نقشی چندرشته ای، فعالیت‌هایی بین بخشی و مشارکتی در تحقیقات غذا و تغذیه با هدف توسعه دارد. 

 

چشم انداز:

دستیابی به کشوری عاری از ناامنی غذا و تغذیه

برقراری اولویت های پژوهشی و سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت در غذا و تغذیه و نیز مشاوره تخصصی به سازمان های ملی و منطقه ای،‌ برای پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه‌ای در سطح جامعه و ارتقاء علم و پژوهش اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در همه سطوح آموزشی.

گذشته از این، تلاش گروه بر آن است که سیاست های غذا و تغذیه را تجزیه و تحلیل کند و چالش های پیش روی سیاست ها، ‌قوانین و مقررات حاضر را به منظور اصلاح و بهبود شرایط موجود و نیز پیشنهاد راه حل‌های عملی مورد مطالعه قرار دهد. ‌

رسالت:

فراهم آوردن راه حل های سیاستی پژوهش محور که به صورت پایدار سوءتغذیه و بیماری های مرتبط با غذا مانند بیماری های غیرواگیر و ناامنی غذایی را کاهش دهد و برقراری مکانیسم‌هایی برای بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در جهت برطرف کردن چالش‌های موجود سیاست های غذا و تغذیه. تجزیه و تحلیل سیاستی،‌ برقراری و آزمون مدل‌های حل مشکل و جانبداری برای تغییر یا تقویت سیاست از رسالت‌های دیگر گروه به شمار می روند.

اهداف:

الف- شناسایی مشکلات غذا و تغذیه در سطوح خرد و کلان و نیز برقراری و آزمون راه‌حل‌های مناسب؛

ب- فراهم آوردن پایه های علمی برای سیاست ها و برنامه های غذا و تغذیه در کشور؛

ج- برقراری ارتباط میان جایگاه های علمی و سیاست های علمی؛

د-کاربرد مداوم و مؤثر آخرین یافته های علمی ایران و جهان در سیاستگذاری و برنامه ریزی درون کشور؛

ه- تدوین سیاست‌هایی برای بهبود امنیت غذا و تغذیه در سطوح مختلف؛‌

و- جهت‌دهی پژوهش در انستیتو به سمت اولویت‌های ملی و استفاده از یافته های پژوهشی علمی در مرورها و ارزشیابی‌ها؛

ز- شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی و برقراری ارتباطات با برنامه ریزی و اجرا در سطح ملی؛

ک- تشویق گروه‌های پژوهشی انستیتو و مراکز دانشگاهی به پیگیری خطوط پژوهشی اولویت‌های ترسیم‌شده؛

ل- مطالعه نقش صنعت غذا به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشور؛

م- مطالعه نماگرهای اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در تغییر رفتارها و الگوهای غذایی خانوار و نقش دولت، سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد (NGOs) و مؤسسات بین‌المللی در این حوزه؛

ن- برقراری هماهنگی میان بخش های مختلف غذا و تغذیه در فعالیت های پژوهشی (همکاری بین بخشی)؛

س- مطالعه و برقراری نظام های منسجم ملی پایش و دیده بانی غذا و تغذیه، به ویژه در گروه های آسیب‌پذیر

برنامه ها:

پژوهش در گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه بر حوزه های راهبردی زیر متمرکز است:

  • پایش و ارزشیابی تغذیه جامعه؛
  • امنیت تغذیه ای در سطح جامعه؛
  • برقراری و ارزشیابی سیاست‌ها و برنامه‌های مکمل‌یاری و غنی‌سازی با ریزمغذی‌ها برای اجرا در سطح ملی؛
  • مطالعه تأثیر سیاست‌های یارانه‌ای بر وضعیت تغذیه جامعه؛
  • اطمینان از تولید پایدار غذا: پژوهش‌های گروه گزینه‌هایی برای سیاست‌ها،‌ مؤسسات،‌ ابداعات و فناوری‌هایی که می‌تواند پیشبرد تولید پایدار غذا را موجب شود، در شرایط محدودیت منابع، تهدیدهای تنوع زیستی و تغییر آب و هوا تجزیه و تحلیل می کند.
  • ارتقاء نظام های غذایی سالم: گروه چگونگی بهبود کیفیت غذا و تغذیه برای فقرا را با تمرکز بر زنان و کودکان مطالعه کرده و برای ایجاد هم افزایی میان سه جزء حیاتی سیستم غذا (کشاورزی،‌ سلامت و تغذیه) تلاش می کند.
  • ایجاد انعطاف پذیری: تحقیقات گروه، علل و اثرات شوک‌های محیطی، ‌سیاسی و اقتصادی را که می‌تواند بر امنیت غذایی، تغذیه و ‌سلامت تأثیرگذار باشد، روشن ساخته و مداخله های طراحی شده برای تقویت انعطاف پذیری در سطوح مختلف را ارزشیابی می کند.
  • تقویت مؤسسات و دولت: تحقیقات گروه، روی اعمال مشارکتی در مدیریت منابع و سازمان‌ها متمرکز می شود. پژوهش متمرکز بر دولت، اقتصاد سیاسی سیاستگذاران کشاورزی،‌ ظرفیت ها و امکانات سیاسی استانی مورد نیاز برای حصول به تحول اقتصادی و اثرات تمهیدات دولتی متفاوت را مورد مطالعه و آزمون قرار می دهد.
  • پژوهش روی جنسیت در همه حوزه‌ها،‌ زیرا درک ارتباطات میان زنان، مردان و خانوار می‌تواند مسیرهایی برای توسعه پایدار و جامع اقتصادی مشخص کند.

فراتر از پژوهش، فعالیت‌های این گروه شامل مشارکت، ارتباطات و ظرفیت سازی است و با مجریان توسعه،‌ سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی،‌ رسانه ها، تهیه‌کنندگان غذا و صنایع غذایی، ‌سازمان‌های غذا و دارو و سایر دست اندرکاران در سراسر کشور و منطقه همکاری می کند. 

 

 مدیر گروه : دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی

تلفن مستقیم: ۲۲۰۸۶۳۴۹

مشخصات اعضاء هیئت علمی گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی  غذا و تغذیه:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت پژوهشی

زمینه فعالیت آموزشی

دکتر فاطمه محمدی     نصرآبادی

f.mohammadinasrabadi@sbmu.ac.ir
f_mohammadi_2001@yahoo.com

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

پژوهشگر (استادیار پژوهشی(

سیاست پژوهی، امنیت غذایی و ارزیابی  وضعیت تغذیه ای جامعه

برنامه ریزی غذا و تغذیه، اقتصاد غذا، تحلیل موردی سیاست و امنیت غذایی و توسعه

 دکتر فاطمه اسفرجانی

f.esfarjani@sbmu.ac.ir fesfarjani@hotmail.com

دکترای تخصصی پژوهشی

علوم بهداشتی

پژوهشگر (استادیار پژوهشی)

پژوهش کیفی، مداخلات چاقی، کوتاه قدی، و ایمنی غذایی

تغذیه گروه های ویژه، تنظیم برنامه های غذایی

دکتر مرجان عجمی

m.ajami@sbmu.ac.ir nutritionist80@gmail.com

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

پژوهشگر (استادیار پژوهشی)

ترجمان دانش و آموزش تغذیه همگانی، شناسایی و آزمون مناسب ترین سیاست ها و برنامه های ارتقاء سلامت غذا و تغذیه، طراحی و اجرای مداخلات کلان پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

مواد خوراکی و رژیم های درمانی، تداخل غذا و دارو، تغذیه کاربردی، اصول تغذیه

دکتر عزیزاله زرگران

Zargaraan@sbmu.ac.ir

Aziz.zargaran@gmail.com

دکترای تخصصی

علوم و صنایع غذایی- گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

پژوهشگر (استادیار پژوهشی(

برچسب گذاری محصولات غذایی، سیاستگذاری در حوزه کاهش عوامل خطر تغذیه ای در محصولات غذایی، سیاستگذاری در خصوص محصولات غذایی آسیب رسان به سلامت، استراتژی های قیمت گذاری محصولات غذایی

برچسب گذاری محصولات غذایی، فناوری تولید محصولات غذایی با قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب ترانس کاهش یافته.

دکتر آرزو حقیقیان

ahaghighian@yahoo.com

 a_haghighian@sbmu.ac.ir

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

 

انتخاب غذا، مطالعات کیفی، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه، تعیین کننده­های اجتماعی سلامت، سبک زندگی، ارزیابی وضعیت تغذیه، برچسب­ها و نشانگرهای غذایی

ارزیابی وضع تغذیه، اکولوژی غذا و تغذیه، جامعه­شناسی پزشکی، روش تحقیق، تغذیه در دوران زندگی، بیماری­­های ناشی از سوءتغذیه

 

 

مشخصات کارشناسان گروه تحقیقات سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه:

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

زمینه فعالیت

محمدرضا خوش فطرت mrkhoshfetrat@yahoo.com

کارشناسی ارشد

علوم تغذیه

کمخونی، آهن یاری و استرس اکسیداتیو