دکتر عبدالرضا محمدی

 

دکتر عبدالرضا محمدی

دانشیار پایه ۱۱

معاونت توسعه و مدیر منابع انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع:

عهده دار توسعه کیفیت و کمیت و رضایتمندی در تمامی سطوح انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور میباشد و در جهت نیل به اهداف متعالی در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، در صدد است با توجه به اهمیت اقدامات و فعالیتها و در نظر گرفتن محدودیتهای منابع، با بهره گیری از به روزترین و کارآمدترین علوم و فنون مدیریتی، سرمایه های موجود را در امر تحقق اهداف، ارتقای سطح آموزش و پژوهش و فرهنگ اقتصاد مقاومتی بکار گیرد.

 

استراتژی معاونت:

  • تلاش برای نیل به رتبه برتر در بین تمامی دانشکده ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در جهت نیل به اهداف متعالی دانشگاه
  • اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری سازمانی
  • ارتقای سطح اطلاعات و بهره‌وری از فناوریهای نوین
  • تامین نیروی انسانی مجرب و کارآمد و توانمند سازی کارکنان
  • نگهداشت منابع انسانی و فیزیکی

 

اهداف معاونت:

  • برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و ارتقای سطح مدیریت عملکرد در سطح دانشکده و انستیتو
  • تامین و توزیع منابع مالی موردنیاز سایر معاونت ها با عنایت به برنامه های مدرن
  • تامین، توزیع بهینه و توانمند سازی منابع انسانی
  • افزایش درآمد از طریق شناسایی پتانسیل های موجود و ایجاد منابع جدید درآمدی
  • بهینه سازی فضای فیزیکی و بهبود فضای موجود با ارتقای استانداردهای ساختار فیزیکی