معرفی همکاران:

امور مالی انستیتو

محمدرضا خورشیدی

مدیر امور مالی انستیتو

 

 همکاران :

صمدیان

بابایی

خاتمی

امور مالی دانشکده

 پریوش شالو

رییس امور مالی دانشکده

 همکاران:

مهسا غلامی نژاد

حجتی