تخقیقات سیاست گذاری

معرفی گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی  غذا و تغذیه:
این گروه یکی از گروههای تحقیقاتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، متشکل از ۵ عضو هیأت علمی و ۳ نفر کارشناس پژوهشی می باشد و از همکاری متخصصان علوم اقتصادی ، اجتماعی و روانشناسی نیز به صورت مشاوره بهره مند بوده است. همچنین این گروه درصدد جذب اعضای هیأت علمی تمام وقت با مدرک دکترای تخصصی در زمینه های علوم اقتصادی و مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و نیز کارشناسان تغذیه جامعه می باشد.
چشم انداز:

 تدوین اولویت های پژوهشی و سیاست های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در زمینه غذا و تغذیه و ارائه مشاوره تخصصی به سازمان های ملی و منطقه‌ای، پایش و ارزشیابی وضعیت تغذیه در جامعه، ارتقاء سطح علمی- پژوهشی اساتید، کارشناسان و دانشجویان مقاطع مختلف.

سیاست پژوهی و بررسی چالش های عدم اجرای سیاست ها و اسناد بالا دستی در جهت اصلاح و بهبود وضع موجود و نیز ارائه راهکارهای عملی

رسالت گروه:
 ایجاد مکانیسم های بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در رفع تنگناهای موجود تغذیه ای و طراحی و اجرای برنامه های استراتژیک انستیتو .
اهداف گروه:

۱- شناسایی مسائل غذا و تغذیه در کشور و ارائه روشهای مناسب جهت حل مشکلات
۲- تدارک مبناهای علمی در زمینه مسائل غذا و تغذیه در کشور
۳- ایجاد ارتباط میان مواضع علمی و سیاست ها و برنامه های دولت به عنوان یک وظیفه ملی
۴- کاربرد مداوم و مؤثر تازه های علم و تکنولوژی در ایران و جهان در سیستم تصمیم گیری و اجرایی کشور
۵- طراحی و برنامه‌ریزی سیاستهای امنیت غذا و تغذیه در سطوح مختلف جامعه
۶- جهت دادن به پژوهش در انستیتو و وارد کردن نتایج تحقیقات در قضاوتهای علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی
۷- شناسائی نیازهای پژوهشی و برقراری ارتباط با برنامه ریزی  و اجرا در کشور
۸- تشویق وترغیب گروههای پژوهشی انستیتو و مراکز علمی به پژوهش با رعایت اولویتهای پژوهشی
۹- بررسی نقش تغذیه و صنایع غذایی به عنوان عاملی مهم در توسعه اقتصادی کشور
۱۰- بررسی شاخصهای اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی مؤثر در تغییر عادات و الگوی غذای خانوار و نقش سازمانهای دولتی ، غیر دولتی و بین المللی در این خصوص
۱۱- ایجاد هماهنگی در فعالیت های تحقیقاتی بخش های مختلف غذا و تغذیه ( مشارکت بین بخشی )
۱۲- بررسی و تدوین سیستم واحد پایش تغذیه کشور به ویژه در گروه های آسیب پذیر جامعه

برنامه ها:

– اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های:
– برنامه پایش و ارزشیابی تغذیه جامعه
– امنیت غذا و تغذیه در جامعه
– ارزیابی و تدوین سیاست های مکمل یاری و غنی سازی ریز مغذی ها  در کشور
– نظام تغذیه ای گروه های آسیب پذیر به ویژه کودکان و نوجوانان
–  تاثیر سیاست های یارانه ای بر وضعیت تغذیه جامعه
–  داوری مقالات و طرح های پژوهشی
–  برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی برای اعضای هیأت علمی ،‌کارشناسان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی زمینه فعالیت پژوهشی زمینه فعالیت آموزشی
دکتر مجید حاجی فرجی
m-hajifaraji@sbmau.ac.ir
m39faraji@yahoo.com
دکترای تخصصی علوم تغذیه رهبری پژوهش (دانشیار پژوهشی) امنیت غذایی، مداخلات چاقی نوجوانان، دیابت، برنامه ریزی غذا و تغذیه تغذیه گروه های ویژه، اپیدمیولوژی تغذیه، متدولوژی تحقیق، تنظیم برنامه های غذایی
دکتر فاطمه محمدی     نصرآبادی
f.nasrabadi@sbmu.ac.ir
f_mohammadi_2001@yahoo.com
دکترای تخصصی علوم تغذیه پژوهشگر (استادیار پژوهشی) امنیت غذایی،
ارزیابی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای جامعه
برنامه ریزی غذا و تغذیه، اقتصاد غذا، مباحث جاری در تغذیه
دکتر مرجان عجمی
m.ajami@sbmu.ac.ir nutritionist80@gmail.com
دکترای تخصصی علوم تغذیه پژوهشگر (استادیار پژوهشی) تغذیه سلولی ملکولی در سرطان، آلزایمر و ایسکمی مغز و کلیه اصول تغذیه
خانم فاطمه اسفرجانی
f.esfarjani@sbmu.ac.ir f_esfarjani@hotmail.com
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه پژوهشیار (مربی پژوهش) تغذیه نوجوانان، مداخلات تغذیه ای مادر و کودک تغذیه گروه های ویژه، تنظیم برنامه های غذایی
خانم ناهید سالارکیا
n.salarkia@sbmu.ac.ir n_salarkia@hotmail.com
کارشناسی ارشد علوم تغذیه پژوهشیار (مربی پژوهش) پژوهش کیفی، تغذیه ورزشی، امنیت غذایی، تغذیه ورزشی، الگوی مصرف ریزمغذی ها ریزمغذی ها، امنیت غذایی، تغذیه گروه های ویژه

کارشناسان گروه پژوهشی تحقیقات سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه:

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی زمینه فعالیت
محمدرضا خوش فطرت mrkhoshfetrat@yahoo.com کارشناسی ارشد علوم تغذیه کمخونی، آهن یاری و استرس اکسیداتیو
روشنک روستایی
r_roustaee@yahoo.com
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه کم وزنی، اضافه وزن، چاقی و اختلالات خوردن