دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

با تشکیل قانون انستیتو خواربار و تغذیه ایران، اساسنامه آموزشگاه عالی تغذیه که وابسته به این انستیتو بود در شصت و چهارمین جلسه شورای مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ملی سابق) مورخ ۱۳۴۳/۸/۱۶ به تصویب رسید. شورای گسترش آموزش عالی در یکصد و هشتمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۵ تغییر نام آموزشگاه عالی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی به دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی را تصویب نمود. هم اکنون، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،  دارای یک بازوی آموزشی تحت عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی است.