دکتر هدایت حسینی

 

دکتر هدایت حسینی

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

دکتری تخصصی ایمنی و کنترل مواد غذایی/ دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۳

استاد پایه ۱۸ گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی