ارزش ها و اهداف کلی دانشکده علوم تغذیه و علوم صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ارزش ها :

۱-حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی
۲- انسجام و هماهنگی درون و برون سازمانی
۳- عدالت محوری در ارائه خدمات
۴- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال اساتید و دانشجویان
۵- اخلاق گرایی در نظام مدیریتی
۶- هدفمندی در انجام فعالیت ها
۷- سلامت نگری با اولویت پیشگیری
۸- دانش محوری
۹- کیفیت گرایی
۱۰- قانون مداری