آزمایشکاه­های دانشکده و مجتمع پایلت

آزمایشگاه­های دانشکده مشتمل بر بخش های زیر است:

–        آزمایشگاه آموزشی- تجزیه مواد غذایی

–        آزمایشگاه آموزشی- شیمی عمومی و آلی

–        آزمایشگاه آموزشی- بیوشیمی

–        آزمایشگاه آموزشی- کنترل کیفی مواد غذایی

–        آزمایشگاه آموزشی-  میکروب­شناسی مواد غذایی

–        آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی تغذیه- بیوشیمی و کشت سلول

–        آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی تغذیه- حیوانات آزمایشگاهی

–        آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی- میکروب­شناسی

–        آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی- کروماتوگرافی

–        آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی – بافت شناسی

–        مجتمع پایلت شامل مجموعه ای از دستگاه­های تولیدی محصولات گوناگون غذایی در مقیاس آزمایشگاهی است.