جناب آقای دکتر رجبی از طرف مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بعنوان مشاوره دانشجویان این دانشکده معرفی شده اند و در روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۵ در حوزه معاونت آموزشی دانشکده حضور داشته و پذیرای دانشجویان کلیه ی رشته  ها و مقاطع تحصیلی هستند.

چنانچه دانشجویان در خصوص مشاوره تحصیلی ، خانوادگی و اجتماعی نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند به ایشان مراجعه کنند.

دانشجویان برای دریافت وقت ملاقات می توانند به مسئول دفتر معاون محترم آموزشی دانشکده مراجعه کنند.