طروزهای حضور مشاوران در دانشکده

۱- جناب آقای دکتر وفایی – روزهای چهارشنبه از ساعت  ۸ الی ۱۵

۲- سرکار خانم رحمتی – روزهای یک شنبه  و سه شنبه –  از ساعت ۸ صالی ۱۵

چنانچه دانشجویان در خصوص مشاوره تحصیلی ، خانوادگی و اجتماعی نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند به کارشناسان اعلام شده  مراجعه کنند.

دانشجویان برای دریافت وقت ملاقات می توانند به مسئول دفتر معاون محترم آموزشی دانشکده مراجعه کنند.