کلاس ها: محل کلاس های دانشکده در ساختمان شماره ی ۳(ساختمان آموزش) قرار دارد.

در مجموع ۱۳ کلاس آموزشی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و یک کلاس مجزا برای دانشجویان دکترا اختصاص یافته است.

کلیه ی کلاسها مجهز به سیستم ویدئو پروژکتور هستند.