معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر کتایون پورولی

دکترای تخصصی علوم تغذیه، استادیار

ایمیل: k_pourvali@sbmu.ac.ir

 

کارشناس فرهنگی

خانم فریبا اسدی

 

کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه

منیژه محمود‌زاده