معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، هم‌راستا با رسالت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی” تامین، حفظ و ارتقای امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان با رویکرد فرهنگ اسلامی- ایرانی” و با چشم­انداز “دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همه ابعاد امور فرهنگی و رفاهی، سرآمد دانشگاه­های علوم پزشکی کشور باشد” فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی و به انجام می رساند.

سیاست‌های اصلی این معاونت به شرح زیر انتخاب گردید:

  1. توسعه فرهنگ اسلامی-ایرانی در دانشکده
  2. ایجاد فضای با نشاط و سالم فرهنگی
  3. ایجاد فضای انگیزشی علم پژوهی
  4. توجه به موضوعات روز جامعه و بویژه جوانان۳