مدیر مسئول:  ابوالفضل عادلی

تاریخ شروع انتشار : ۱۳۹۰

آخرین شماره : ۱۶– مهر ماه ۱۳۹۵

اعضای تحریریه :

ابوالقاسم میر فخرالدین – الناز ویسی – الهه منصوری – محسن کربلائیان – فرنازکاظمی – مسعود جعفری نیا – فرشته خزیمه

غزاله جراحی زاده – علیرضا مبینی – مریم ایزد یار – منیره تدین – ریحانه زند کریمی – صابره تیموری – زهرا اکبری

شبنم حسینی – حامد نوروزی – شقایق خزایی – رضا عابدی – بهناز اصفهانی – نوشین بازسفید پر – مینا بیت اللهی