صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی

مدیر مسئول:  قدرت ا.. اسدی

تاریخ شروع انتشار: ۱۳۸۹

آخرین شماره: ۲۸ —  دیماه ۱۳۹۵

اعضای تحریریه :

 سپیده برزگر – مرتضی حاجی آقا پور – نرگس خالقی – هانیه سادات نقی موسوی – عاطفه نورابی

نرگس نژاد ابراهیم – پویا میر نظامی – فهیمه مقدسی – میلاد گلشاهی – فاطمه رفیعیان