کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

کلینیک تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی در سال ۱۳۷۹ در دانشکده علوم تغذیه ایجاد گردید که اولین کلینیک تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی در کشور می باشد. این کلینیک روزانه به مدت ۱۰ ساعت در زمینه رژیم درمانی بیماران ارجاع شده از مراکز پزشکی مختلف مشغول به فعالیت می باشد و در هر ترم تحصیلی بخشی از کارآموزی دانشجویان مقاطع مختلف رشته تغذیه در این کلینیک صورت می گیرد. در حال حاضر در شیفت صبح این کلینیک سه کارشناس ارشد تغذیه و یک پزشک عمومی انجام وظیفه می نمایند و در شیفت عصر این کلینیک نیز روزانه یکی از اعضاء هیأت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی انجام وظیفه می نمایند.