سیزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( نهم اردیبهشت ۱۳۹۷)