برگزاری آزمون مصاحبه پذیرش دانشجویان دوره دکترا

آزمون مصاحبه پذیرش دانشجو ی دوره ی دکترای سال ۱۳۹۷ در رشته های علوم و صنایع غذایی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۹۷/۴/۱۹ و ۹۷/۴/۲۰ و سیاست های غذا و تغذیه در روز شنبه ۹۷/۴/۲۳ در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.
تعداد ۱۸ داوطلب در رشته علوم و صنایع غذایی ، ۲۰ داوطلب در رشته بهداشت و ایمنی موادغذایی و ۱۲ داوطلب در رشته سیاست های غذا و تغذیه در این مصاحبه شرکت داشتند که در مرحله کتبی، نمره قبولی کسب کرده اند.
این آزمون کشوری بوده و حدود یک سوم از شرکت کنندگان در هر رشته برای دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز پذیرفته خواهند شد.