تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷

دانشجویان کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بر اساس جدول زمان بندی زیر می توانند انتخاب واحد و امور آموزشمربوط را انجام دهند.

تقویم آموزشی