تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۸-۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۸-۹۷ از تاریخ۹۷/۸/۱۹ آغاز و تا ۹۷/۹/۵ ادامه خواهد داشت.

دانشجویان می توانند امتحانات دروس یک واحدی پایان ترم و حذفی بخش از دروس چند واحدیی را با هماهنگی آموزش در زمان اعلام شده برگزار کنند.