زمان برگزاری کارگاه برنامه ریزی درسی- روش تدریس و ارشیابی دانشجو

به اطلاع دانشجویان دوره دکترای  ورودی های ۹۵ و ۹۶ تمامی رشته می رساند کارگاههای برنامه ریزی درسی ، روش تدریس و ارزشیابی دانشجو از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ لغایت ۹۷/۱۰/۱۷ در اتاق شورای دانشکده برگزار میشود.