برگزاری کارگاه های دانشجویان دکترا

کارگاههای برنامه ریزی و طرح درس، روش های تدریس و ارزشیابی دانشجو با حضور ۳۴ دانشجوی دوره دکترای رشته علوم تغذیه، علوم صنایع غذایی، سیاست های غذا و تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی از شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ الی دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۷ در اناق شورای دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.

حضور فعال دانشجویان دوره دکترا
در این سه روز،دستیابی نتایج رضایت بخشی از کارگاه را به دنبال داشت.