واژه مورد جستجو:
مريم هاشميان
آموزش
مدارک تحصيلي:
کارگاه هاي آموزشي:
سوابق تدريس:
انتشارات
کتب:
مقالات:
 
مسئوليت هاي اجرايي:
پروژه هاي پژوهشي در دست اجرا:
سمينارها و کنگره ها:
عضويت در انجمن ها:
علايق و گرايشهاي تحقيقاتي:
جوايز:
© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است