گروه تحقيقات تغذيه:

 

گروه تحقيقات تغذيه در سال 1370 فعاليت ها ي پژوهشي خود را، به عنوان يک گروه تحقيقاتي مستقل، در زمينه‌ مسايل مختلف تغذيه‌اي آغاز نمود و از آن پس با به اجرا در آوردن طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي گوناگون در جهت فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز ارگان هاي سياستگذار، وزارتخانه هاي ذيربط و عموم مردم براي رسيدن به سلامت تغذيه اي گام برداشته است. از نظر سخت افزاري اين گروه از آزمايشگاه هاي مجهزي در زمينه هاي :
1-شيمي وبيوشيمي باليني.
2- اندازه گيري عناصر کمياب تغذيه اي (روي-آهن – مس و.....)
3- اندازه گيري کليه ويتامين ها.
4- هماتولوژي- ايمونولوژي- سرولوژي.
5- ميکرو بيولوژي.
6- سلولي ومولکولي.

 

چشم انداز:

 

بهبود وضعيت تغذيه جامعه از طريق انجام پژوهش{در دو سطح کلان( ملي) و خرد( زير گروه هاي جمعيتي ).}

 

رسالت گروه: 

 

دستيابي به نتايج راهبردي ، به روز رساني داده ها و ارائه آنها  به سياست گذاران و دستگاه هاي اجرايي  و ديگر ذي نفعان در امر غذا ، تغذيه  و سلامت جامعه در بخش دولتي وخصوصي. 

 

اهداف گروه:   

 

طراحي و اجراي پروژه هاي پژوهشي در راستاي اولويت هاي پژوهشي انستيتو در زمينه:
•بررسي مصرف مواد غذايي و وضعيت تغذيه اي
•شناسايي عادات و الگوهاي غذايي در گروه هاي جمعيتي
•بررسي جنبه هاي اجتماعي و رفتاري موثر بر وضعيت تغذيه
•مطالعات اعتبار سنجي روش هاي دريافت مواد غذايي
•اپيدميولوژي بيماري هاي غيرواگير مرتبط به تغذيه
•مطالعه بيماري هاي قلبي عروقي
•اختلالات وزن و چاقي در گروه هاي مختلف جمعيتي
•مدل هاي پيشگيري از بيماري هاي مرتبط با تغذيه
•بهبود وضعيت ريزمغذي ها
•راه اندازي و اصلاح روش هاي آزمايشگاهي اندازه گيري ريزمغذي ها
•بررسي وضعيت ريزمغذي ها در گروه هاي جمعيتي
•تعديل و تدوين جداول ترکيبات مواد غذايي ايران
اين گروه همچنين در داوري مقالات و طرح هاي پژوهشي و برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي براي اعضاي هيأت علمي ،‌كارشناسان و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي با ساير گروه ها و معاونت پژوهشي همکاري دارد.

 

* نام مدير گروه: دكتر تيرنگ رضا نيستاني
*تلفن مستقيم گروه: 22086349

 

                                                                              اعضائ هيئت علمي  گروه تحقيقات تغذيه:

 نام و نام خانوادگي

 مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي 

 مرتبه علمي

 زمينه فعاليت هاي آموزشي

زمينه فعاليت هاي پژوهشي 

 دکتر تيرنگ رضا نيستاني neytr@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 علوم تغذيه

 رهبري پژوهش
(دانشيار پژوهشي)

 

 ويتامين D- ديابت- استرس اکسيداتيو- غني سازي

 ويتامين  D -ايمني شناسي- تغذيه روش هاي آزمايشگاهي  

 دکتر عصمت ناصري nasseri_esm@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 علوم تغذيه

  پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

 کارآزمايي باليني ( مداخلات رژيمي)- بيماري هاي غير واگير مرتبط با تغذيه

 تغذيه اساسي

 خانم مينا اسماعيلي mina_esmaeili@yahoo.com

 کارشناسي ارشد

 علوم تغذيه

پژوهشيار (مربي پژوهش)

 ديابت و رژيم درماني- تدوين جدول ترکيبات مواد غذايي

 

 تغذيه و رژيم درماني
اثر فرايند بر ارزش مواد غذايي

 

 خانم آناهيتاهوشيار راد anahrad@yahoo.com

 کارشناسي ارشد

 علوم تغذيه

  پژوهشيار (مربي پژوهش)

 ارزيابي رژيم غذايي و الگوي غذاي مصرفي

 تدريس دروس تخصصي تغذيه

 دکتر مرتضي عبداللهي morabd@yahoo.com

 متخصص

 پزشکي اجتماعي

 رهبري پژوهش
(دانشيار پژوهشي)

 

 اپيدميولوژي-تغذيه جامعه- بيماري هاي مزمن

 اپيدميولوژي

 دکتر آرش رشيدي arashrashidi@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 علوم تغذيه

  پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

 امنيت غذايي 
اپيدميولوژي تغذيه

 

 تدريس دروس تخصصي تغذيه

 دکتر بهاره نيکويه nikooyeh11024@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 علوم تغذيه

 پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

 اپيدميولوژي، ديابت، ريزمغذي ها

 اپيدميولوژي، بيوشيمي

 دکتر دالي بنداريان زاده dolly_b_z@yahoo.com

 دکتراي تخصصي

 علوم تغذيه

 پژوهشگر (استاديار پژوهشي)

مداخلات تغذيه اي جامعه محور- بيماري هاي مزمن مرتبط با تغذيه مباحث مربوط به تغذيه جامعه-زبان تخصصي تغذيه

 

کارشناسان گروه تحقيقات تغذيه:

نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلي رشته تحصيلي زمينه فعاليت پژوهشي
مريم جمشيديان
M_jam49@yahoo.com
دکتراي تغذيه جامعه   اپيدميولوژي رفتارهاي تغذيه اي و فرهنگ غذايي آموزش تغذيه
مريم اميني کارشناسی ارشد تغذیه    

تلما ذوقي
Telmazowghi@yahoo.com

کارشناس تغذيه بررسي مصرف پژوهش کيفي
منيره دادخواه
Monireh_Dadkhah@yahoo.com
کارشناس ارشد تغذيه بررسي مصرف پژوهش کيفي رژيم درماني
هما حيدري
Homa_haidari@yahoo.com
کارشناس تغذيه بررسي مصرف پژوهش کيفي
ميترا ابتهي
Mitra_abtahi@yahoo.com
کارشناس ارشد علوم بهداشتي در تغذيه علوم تغذيه تغذيه جامعه، اپيدميولوژي تغذيه، کنترل و پيشگيري از چاقي تا روشهاي ارزيابي
اعظم دوست محمديان
Doost_mohammadi@yahoo.com
کارشناس ارشد علوم بهداشتي در تغذيه علوم تغذيه آموزش و ارتقاء سلامت، اپيدميولوژي تغذيه، تغذيه جامعه، ارزيابي وضعيت تغذيه
ايمان خسروشاهي
eimankahosrowshahi@yahoo.com
کارشناس تغذيه علوم تغذيه شرکت و همکاري در طرح ها- همکاري با آزمايشگاه
نسترن شريعت زاده
Nsh1344@yahoo.com
کارشناس تغذيه علوم تغذيه همکاري در طرح هاي ديابت، ريزمغذي ها
نيلوفر خلجي
Nikal.2012@yahoo.com
کارشناس ارشد ميکروبيولوژي ميکروبيولوژي هماتولوژي، ريزمغذي ها
مليحه زاهدي
Aban278@yahoo.com
کارشناس ارشد بيوشيمي تغذيه سلولي، ملکولي، کشت سلول، باکتريولوژي، ريزمغذيها
علي کلايي
Alikalai3@yahoo.com
کارشناس علوم آزمايشگاهي همکاري در طرح هاي تحقيقاتي و انجام آزمايش طرح ها

 

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است