• روسای پيشين دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران:
نام و نام خانوادگي تحصيلات مرتبه علمي مدت رياست
دكتر حبيب ا... هدايت M.Dزنان، M.Scتغذيه 1340 تا 1355
دكتر حسين قاسمي دكتراي داروسازي، M.Scتغذيه 1355 تا 1357
دكتر حبيب ا ... هدايت M.Dزنان، M.Scتغذيه 1357 ( سه ماهه )
دكتر مصباح الدين بلاغي Ph.Dبيوشيمي و تغذيه 1357تا 1359
دكتر سيد جمال الدين باستاني پزشكي عمومي 1359 تا 1364
دكتر عظيم اكبر زاده Ph.Dبيوشيمي 1364 تا 1365
دكتر محمد رضا حساس Ph.Dشيمي و مواد غذايي استاديار 1365 تا 1369
دكتر مصباح الدين بلاغي Ph.Dبيوشيمي و تغذيه 1369 تا 1370
دكتر سيد مسعود كيميا گر Ph.Dتغذيه استاد 1370 تا 1377
دكتر ناصر كلانتري M.Dاطفال دانشيار 1377 تا 1384
دكتر احمد رضا درستي مطلق Ph.Dتغذيه دانشيار 1384 تا آذر 1388
دكتر محمد حسين عزيزي Ph.Dصنايع غذايي دانشيار آذر 1388 تا ارديبهشت 1389
© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است