مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

انستيتو تحقيقات تغذيه اي وصنايع غذايي كشور و دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي كشور با همكاري انجمن تغذيه از سال 1383 مقدمات انتشار فصلنامه علمي – پژوهشي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران (IJNSFT)را به منظور گسترش واعتلاي تحقيقات علمي در علوم تغذيه و صنايع غذايي و نيز برقراري ارتباط و هماهنگي بين محققين، كارشناسان و دانشجويان در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي و همچنين در راستاي توسعه مرزهاي دانش فراهم نموده اند.اين فصلنامه مقالات اصيل تحقيقي در زمينه علوم تغذيه و صنايع غذايي را كه به زبان فارسي به تحرير درآمده و براي اولين بار به چاپ مي رسند را با بررسيهاي علمي و فني پذيرفته ، منتشر مي نمايد. تا کنون 7 شماره از اين فصلنامه در هر فصل از ابتداي تابستان 1385 منتشر شده است .
مي رسند را با بررسيهاي علمي و فني پذيرفته ، منتشر مي نمايد. تا کنون 7 شماره از اين فصلنامه در هر فصل از ابتداي تابستان 1385 منتشر شده است .
همچنین پذیرش مقالات به صورت online در سایت مجله به آدرس ذیل امکان پذیر است.

این مجله در سایت های Hhttp://nsfi.hbi.ri ، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک علوم پزشکی ایرانو بانک نشریات کشور نمایه می شود.

Nutrition and Food Sciences Research

www.nfsr.sbmu.ac.ir

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

www.nsft.sbmu.ac.ir

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است