معاونت پژوهشی

دکتر مرتضی عبداللهی

دانشنامه تخصصی پزشکی اجتماعی

 

ساختار سازماني و بخش­هاي معاونت پژوهشی

یکی از بخش های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، معاونت پژوهشی می باشد. كليه امور پژوهشي اين مؤسسه تحت نظارت معاونت پژوهشي انجام مي‌گيرد. زير مجموعه‌هاي اين معاونت عبارتند از: 8 واحد و 3 گروه پژوهشی و همچنین 2 شورا که تحت نظارت این معاونت می باشند:

•  مدیریت امور پژوهشی                      

  •  واحد آموزش همگانی

 •  واحد همایش ها و کارگاه ها

 •  واحد فناوری اطلاعات و آمار

 •  واحد امور اجرایی طرح های تحقیقاتی

 •  واحد امور مالی پژوهشی

 • دفتر مجله        

 •  سایت کامپیوتر

 • کتابخانه و مرکز اسناد

      گروه های پژوهشی :

 1. گروه تحقيقات صنايع غذايي
 2. گروه تحقيقات تغذيه
 3. گروه تحقيقات سياست گذاري و برنامه ريزي غذا و تغذيه

شورا هاي پژوهشي :

 • «شورای پژوهشی»
 • «شورای انتشارات»

 رسالت:

• كمك و نظارت در تدوين سياست هاي پژوهشي انستيتو و دانشکده با در نظر گرفتن نيازها و اولويتهاي پژوهشي كشور در زمينه غذا و تغذيه و با توجه به امكانات مالي، اداري و نيروي انساني پژوهشي انستيتو.

اهداف:

•  بالا بردن توانايي پژوهشي انستيتو از راه افزايش توان پژوهشي پژوهشگران.

• توسعه امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و فراهم آوردن امكان فعاليتهاي صحرايي.
•  مشاركت در تهيه اهداف، استراتژيها و برنامه‌هاي كشوري در زمينه غذا و تغذيه به ويژه پژوهش هاي مربوطه در رابطه با برنامه‌ريزي‌هاي بخشي وزارتخانه‌هاي مربوط

• گسترش ارتباطات با سازمانها و مؤسسات پژوهشي و اجرايي داخلي به منظور شناسايي انستيتو، اجراي طرحهاي مشترك و ايجاد هماهنگيهاي لازم

•گسترش ارتباطات با سازمانها و مؤسسات پژوهشي و اجرايي خارجي و بين‌المللي به منظور شناسايي انستيتو، استفاده از نتايج تحقيقات و انتشارات آنها و اجراي طرحهاي مشترك

•كمك در فراهم آوردن زمينه براي استفاده از نتايج پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور

•بالا بردن توان خدمت دهي كتابخانه انستيتو به پژوهشگران

• شناساندن انستيتو و فعاليتهاي آن به جامعه با همكاري دفتر رياست و روابط عمومي

• شناسايي و تشويق پژوهشگران توانا و فراهم آوردن زمينه لازم جهت استفاده از خدمات تخصصي آنها

• تهيه گزارش و آمار مرتبط با فعاليت هاي پژوهشي براي ارائه به شوراي عالي غذا و تغذيه و سازمان هاي مرتبط

• تهيه سند ملي فرابخشي توسعه امنيت غذا و تغذيه

اعضای حوزه معاونت پژوهشی

اعضای حوزه معاونت پژوهشی

           


سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سرپرست معاونت پژوهشی

پزشکی اجتماعی

تخصص

دکتر مرتضی عبداللهی

m.abdollahi@sbmu.ac.ir

مدیر امور پژوهشی

علوم تغذیه

كارشناسي ارشد

زینت کمالی

z.kamali@sbmu.ac.ir

کارشناس  مسئول آموزش عمومی تغذیه - سرپرست واحد آموزش همگانی

علوم تغذیه

کارشناسی ارشد

مینا کاویانی

 

Tagzieh_amoozesh@yahoo. com

کارشناس پژوهشی

علوم تغذيه

كارشناسي

زهره حاج میرصادقی

Zohre_mirsadeghi@yahoo.com

کارشناس پژوهشی

مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

مهسا یگانه

Mahsayeganeh3@gmail.com

معاون مدير پژوهشي

بیوشیمی

كارشناسی ارشد

مونا مشهدی حسین

m_hoseini60@yahoo.com

کارشناس پژوهشی

علوم تغذيه

كارشناسی

شبنم رضاخاني

shabnamrezakhani@yahoo.com

کارشناس پژوهشی

مديريت مالی

کارشناسی ارشد

معصومه عرب زاده

m_arabzadeh281@yahoo.com

کارشناس پژوهشی

علوم تغذیه

کارشناسی

راحله فاضلی فر

Raheleh_fazeli@yahoo.com

کارشناس امور اجرایی دفتر مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

محمد حسینی

m.hosseini1354@yahoo.com

کارشناس کتابخانه

کتابداری

کارشناسی  ارشد

مریم راثی

m_rasi2006@yahoo.com

کارشناس کتابخانه

کتابداری

کارشناسی

نرگس عباسقلی

مسئول سایت

كامپيوتر

كارشناسي

مهندس محسن مسلمي‌فر

کارشناس  سایت

کامپیوتر

کارشناسی

مهندس الهام فراهانی

Farahani.Elham@yahoo.com

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                             

 

                     

معاونین سابق پژوهشی:

           - دکتر حسین میرنظامی ضیابری

           - دکتر حسین عزیزی

          - دکتر مجید حاجی فرجی

          -دکتر مرتضی عبداللهی

          -دکتر سید هدایت حسینی

مدیریت پژوهشی:

 معرفي :

مديريت امور پژوهشي انستيتو در زمينه امور كارشناسي علمي و روش شناسی تحقیق، آماري، اداري و مالي و انتشار گزارش پروژه‌هاي پژوهشي بمنظور توسعه پژوهش با به كارگيري متد و روشهاي اصولي تحقيق، امكان ارتقای اعضای هيأت علمي پژوهشي و محققين به استناد ضوابط موجود و گسترش انتشار مقالات علمي در مجلات داخلي و خارجي فعاليت مي‌نمايد. در حال حاضر، مسئولیت مدیریت امور پژوهشی با سرکار خانم زینت کمالی می باشد.

فعالیت ها:

*ارائه پيشنهاد و پروژه‌هاي پژوهشي به منظور توسعه امور پژوهشي انستيتو
* مطالعه و بررسي آيين نامه ها و دستورالعملهاي پژوهشي انستيتو و پيشنهاد اصلاحات مورد نياز بر اساس شرايط موجود و آينده انستيتو
*مشاوره براي انجام امور طراحي پروژه‌هاي پيشنهادي بر اساس الگوي تعيين شده، تنظيم گزارشات پيشرفت و نهايي

*تنظیم مقالات، تعيين حجم نمونه، استخراج و آناليز آماري طرحها و پايان نامه‌هاي تحقيقاتي
*پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي طرحها و فعاليتهاي پژوهشي
*هماهنگي و انجام امور مربوط به تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و ساير شوراها و کميته ها
* مكاتبات مربوط به صورتجلسات شوراي پژوهشي، تصويب طرحها، تنظيم قراردادها، بودجه‌بندي و پيگيري نحوه پرداختها، دريافت اسناد هزينه و تسويه مالي طرحهاي تحقيقاتي
*ادامه و ترويج نتايج فعاليتهاي پژوهشي انستيتو در اجتماع از طريق وسايل ارتباط جمعي، تهيه كتاب و جزوات مربوط به پروژه‌هاي تحقيقاتي و عملكرد پژوهشي اين مؤسسه و ارائه آن به مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
*تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص مسائل پژوهشي جهت ارائه به شوراي عالي
*نگهداري و به روز رساني سيستم‌ها و بانكهاي اطلاعاتي مورد استفاده در انستيتو
*ارائه پيشنهاديه هاي پژوهشي به شوراي پژوهشي و پيگيري فرآيند تصويب، مديريت و نظارت اجراي پروژه‌ها و به تصويب رساندن گزارش هاي نهايي
*انجام فرآيند بررسي و داوري پروژه‌هاي پژوهشي  و پيگيري امور مالي و اجرايي مربوطه
*انجام امور کارشناسي مربوط به مقدار بودجه لازم براي انجام فعاليت هاي پژوهشي و نظارت بر هزينه کرد آنها
* فراهم آوردن امکانات براي آناليز داده هاي پروژه‌هاي پژوهشي
*برگزاري کارگاه ها، سمينارها، کنگره هاو جشنواره ها در زمينه علوم تغذيه و صنايع غذايي و همکاري با ديگر سازمان ها در اين زمينه       

واحد آموزش همگاني:

معرفي و فعاليتها:

واحد آموزش همگاني در راستاي آموزش تغذيه فراگير و همگاني جامعه از طريق تهيه مطالب علمي آموزشي تغذيه و ارائه آن در قالب ابزارهاي آموزشي مانند  تيزر، پمفلت، پوستر و فيلم آموزشي فعاليت می‌كند. در اين راستا در اجراي برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني با موضوع تغذيه نيز فعاليت دارد. شايان ذكر است بازوي علمي واحد آموزش همگاني در تهيه مطالب علمي آموزشي تغذيه، كميته علمي آموزش همگاني است كه در ادامه اعضاء و شرح وظايف آن آورده می‌شود.

 از ديگر فعاليتهاي اين واحد برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي براي مراكز متقاضي نظير خانه‌هاي سلامت وابسته به شهرداري مناطق مختلف تهران، مدارس و ادارات است. همچنين تهيه و انتشار مقالات آموزشي در زمينه تغذيه در جرايد از جمله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ، خبرگزاری‌ها، مجلات علمی-ترویجی مرتبط و نشريات داخلي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از ديگر فعاليتهاي اين واحد است.                    

اعضاء واحد:                     

هم اكنون سركار خانم مينا كاوياني كارشناس ارشد تغذيه، سرپرستی واحد آموزش همگاني را بر عهده دارند.

رسالت:

 • ارتقاء سطح آگاهي تغذيه‌اي جامعه
 • ارتقاء سطح سلامت جامعه

              

اهداف:

 1. سنجش نيازهاي آموزشي جامعه در رابطه با تغذيه

 2. اولويت بندي موضوعات آموزشي بر اساس نيازهاي موجود

 3. ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي جهت تعيين ميزان اثربخشي آنها

 4. اجراي برنامه‌هاي آموزشي بهداشتي – تغذيه‌اي از طريق رسانه‌هاي عمومي

 5. ارسال مطالب و مقالات آموزشي براي جرايد (عمومي – تخصصي)

 6. برقراري ارتباط با خبرگزاريهاي گوناگون و ارسال مطالب علمي جديد براي شبكه‌هاي اينترانتي و اينترنتي

 7. تهيه ابزارهاي آموزشي مانند تيزر، فيلم، پمفلت و پوستر مطابق با اولويتهاي موجود و با گروه هدف مشخص

 8. انتشار و ارسال ابزارهاي كمك آموزشي تهيه شده در واحد آموزش همگاني براي معاونتهاي بهداشتي كليه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، شهرداري تهران، آموزش و پرورش و كليه متقاضيان

 9. ارائه وكاربردي كردن نتايج تحقيقات موجود جهت استفاده در برنامه‌هاي آموزش تغذیه همگاني در سطح جامعه

 10. ارائه خدمات مشاوره‌اي و ترويج آموزش تغذيه در جامعه با همكاري بخش خصوصي

 11. برگزاري جلسات آموزشي بهداشتي – تغذيه‌اي براي كليه مراكز متقاضي مانند (فرهنگسراها، مدارس و ...)

 12. ارائه مقالات و شركت در همايش ها و كنگره‌هاي علمي مرتبط

 13. تدوين و برگزاري دوره‌هاي بازآموزي براي كارشناسان شبکه بهداشت و درمان، مدارس و شهرداري ها

 14. اجراي طرح هاي تحقيقاتي تغذيه‌اي   

 

كميته علمي آموزش همگاني:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر فاطمه محمدی نصرآبادی

سرپرست معاونت پژوهشي انستيتو- رئيس كميته

2

مينا كاوياني

سرپرست واحد آموزش همگاني- دبير كميته

3

مسعوده خليلي

عضو هيئت علمي گروه علوم پايه

4

محمدرضا خوش فطرت

كارشناس ارشد تغذيه گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه

5

منيره دادخواه پيرآغاج

كارشناس ارشد تغذيه گروه تحقيقات تغذيه

6

مريم قوام صدري

عضو هيئت علمي گروه تغذيه جامعه

7

زينت كمالي

کارشناس ارشد تغذیه - مدیر دفتر خدمات فنی و پژوهشی

8

رزيتا كميلي فنود

كارشناس گروه تحقيقات صنايع غذايي

9

مهندس مرتضي مشايخ

عضو هيئت علمي گروه علوم و صنايع غذايي

10

دکتر جواد نصرا...زاده

عضو هيئت علمي گروه تغذيه بالینی و رژیم درمانی

 

شرح وظايف كميته:

 1. سنجش نيازها و تعيين اولويتهاي آموزشي تغذيه‌اي جامعه با به‌كارگيري روشهاي علمي مناسب
 2. تهيه مطالب علمي مصوب كميته و انتخاب ابزارهاي آموزشي مناسب

تبصره : تهيه مطالب علمي براساس تخصص اعضاء كميته علمي آموزش همگاني می‌باشد.

 1. همكاري با واحد آموزش همگاني در راستاي اجراي وظايف و اهداف آن
 2. ارائه طرحهاي پژوهشي در زمينه آموزش تغذيه همگاني
 3. ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي انجام شده آموزشي

                                                             

واحد همایش ها و کارگاه ها :

یکی از واحدهای تحت پوشش معاونت پژوهشی هست که وظیفه این واحد برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی مرتبط با غذا، تغذیه و مهارت های روش تحقیق می باشد. در حال حاضر سرکار خانم  زهره حاج میر صادقی عهده دار این واحد هستند. تعدادی از کارگاه ها و همایش های برگزار شده این واحد به شرح ذیل می باشد:

کارگاه دانشجويي استاندارد و پروپوزال نويسي- کارگاه مهارت هاي مورد نياز براي آموزش تغذيه- کارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسی- کارگاه روش تحقيق مقدماتي- کارگاه جستجوي الکترونيکی مقالات- کارگاه مرور نظام مند-کارگاه بيان ژن - کارگاه آمار کاربردي ویژه اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري- کارگاه متاآناليز براي اعضاي هيئت علمي- کارگاه استاندارد و استاندارد سازي در صنايع غذايي براي دانشجويان- کارگاه روش تحقيق ( پروپوزال نويسي) ویژه دانشجويان ارشد صنايع غذايي- کارگاه مهارت هاي گفتاري و نوشتاري ویژه اعضاي هيئت علمي-کارگاه ترجمان دانش ویژه اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري- کارگاه ارزيابي نقادانه ویژه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري- کارگاه روغن زيتون، اهميت ارزيابي حسي آن و چگونگي ارزيابي حسي ویژه اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري-کارگاه طب سنتي ویژه اعضاي هيئت علمي و کارشناسان -کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري- کارگاه آمار کاربردي (پيشرفته) ویژه اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري-کارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي- کارگاه پلاستيک هاي بسته بندي مواد غذايي-  کارگاه روش هاي پژوهشي کيفي و ترکيبي در حوزه غذا و تغذيه -کارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي- کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک وعملیاتی ویژه اعضای هيأت علمي-کارگاه طراحي آزمايش ویژه محققين، دانشجويان،کارشناسان - کارگاه آبجوي بدون الكل ويژگي‌هاي كيفي، روش‌هاي توليد و روش‌هاي آناليز ویژه محققين، دانشجويان وکارشناسان-کارگاه آموزشی Power point  ویژه اعضای هیئت علمی و کارشناسان-کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک وعملیاتی   

 همايش ها :

همایش چاقي شيرخواران، کودکان و نوجوانان-  همایش ملي پروبيوتيک و پري بيوتيک ايران- همايش ملي شير و سلامت ايران- همايش تخم مرغ- همايش انجمن تنظيم خانواده- همايش پليمر در بسته بندی مواد غذایی-همايش ملي پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمند-کنگره تغذيه ايران- همايش گوارش و كبد كودكان دكتر خاتمي- همايش پليمر و صنايع پيشرفته (با همكاري پارسا پليمر دانشگاه صنعتي شريف)-کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

• واحد فناوری اطلاعات و آمار

اين واحد  وظيفه  مستند سازي و جمع آوري اطلاعات انستيتو و دانشكده را به عهده دارد.اين اطلاعات شامل جمع آوري فعاليت هاي پژوهشي  هيات علمي و محققين ،تعداد طرح هاي تحقيقاتي ،مقالات منتشر شده،ثبت اختراع و نيز آمار مربوط به آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و آموزشي و به روز رساني اطلاعات موجود بر روي پرتال اداري  ميباشد.در حال حاظر يك كارشناس در اين واحد مشغول انجام وظيفه مي باشد.

• واحد امور اجرایی طرح های تحقیقاتی

این واحد در راستای تسهیل و کمک به محققین در جهت ارائه پیشنهاد و پروژه های  پژوهشی و اجرای آن ها فعالیت می نماید. در حال حاضر دو نفر کارشناس در این واحد مشغول انجام وظیفه می باشند.

• واحد امور مالی پژوهشی

این واحد، وظیفه تسهیل امور مالی طرح های تحقیقاتی نظیر بررسی و پیگیری بودجه طرح ها، عقد قرارداد تحقیقاتی و انجام مکاتبات مالی نظیر پیش پرداخت، پرداخت های مرحله ای و تسویه حساب قرادادها را برعهده دارد و در حال حاضر دو نفر کارشناس در این واحد مشغول انجام وظیفه  می باشند.

• دفتر مجله

مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران در تاريخ 27/4/1385 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر دريافت کرد و در تاريخ 9/2/1386 از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور حائز رتبه علمی- پژوهشی شد. اين مجله در سايت‌های EMRO، Index Copernicus، CINAHL، CABI پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) ، بانک اطلاعات علوم پزشکی ايران (Iran Medex) و بانک اطلاعات نشريات کشور (Magiran) نمايه می‌شود. هم چنین، پذیرش مقالات به صورت on line در سایت مجله به  آدرس http://nsft.hbi.ir  امکان پذیر است.

• واحد سایت کامپیوتر

سايت كامپيوتر انستيتو و دانشكده به عنوان زير مجموعه مديريت امور پژوهشی انستيتو در سال 1383 تاسيس شد. فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير مي باشد.

فراهم آوردن امكان دسترسي پرسنل و دانشجويان در طول روز به اينترنت.

سايت اينترانت فعال داخلي به آدرس WWW.NNFTRI.COM.
وب سايت (سايت اينترنتي) به آدرس WWW.NNFTRI.AC.IR.
محيط تبادل نامه‌هاي الكترونيكي به آدرس MAIL.NNFTRI.AC.IR.
ارائه دسترسي به معتبرترين بانكهاي اطلاعاتي تغذيه از طريق سايت به دانشجويان.
برگزاري كلاس و كارگاههاي  آموزشي.
نگهداري و ارتقای شبكه.

• کتابخانه و مرکز اسناد

كتابخانه انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور و دانشكده تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي داراي پيشينه 40 ساله مي باشد. اين كتابخانه در دو طبقه به مساحت حدود 700 مترمربع در منطقه شهرك غرب بنا شده است.

كتابهاي مجموعه حدود 10/000 جلد كتاب فارسي و حدود 6000 جلد كتاب لاتين مي باشد. مجلات لاتين  حدود259 عنوان و مجلات فارسي حدود 160 عنوان مي‌باشد.مجموعه شامل  حدود 400 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري  وحدود 470 عنوان طرح تحقيقاتي در رشته هاي تغذيه و صنايع غذايي ميباشد. منابع ديجيتال كتابخانه شامل پايان نامه، اسناد وكتب الكترونيكي لاتين  به تعداد 3000 فایل مي‌باشد.

بخشهاي كتابخانه شامل:

بخش فهرست نويسي و آماده سازي :  كه كليه خدمات فني مربوط به منابع كتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع كتابخانه پارس اذرخش انجام مي‌شود.

بخش امانت و مرجع : امور امانت  كتابخانه از جمله ثبت نام مراجعه كنندگان و امانت منابع با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش انجام مي‌شود. همچنين كتابخانه مجهز به سيستم حفاظت الكترونيكي و دوربين مدار بسته مي‌باشد.

بخش نشريات و پايان نامه و اسناد : اين بخش شامل پايان نامه، استاندارد، مجلات چاپي فارسي و لاتين و طرحهاي تحقيقاتي انجام شده در انستيتو و دانشکده مي‌باشد.

بخش اطلاع رساني و بانك هاي اطلاعاتي : اين بخش اقدام به جستجوي مقالات درخواستي مراجعان از پايگاههاي خريداري شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي‌كند

افتخارات کتابخانه

در سال 1390 با کسب امتیاز 95 رتبه اول را در بین کتابخانه های تابعه دانشگاه کسب کرده ‌است.

گروه­های پژوهشی

انستیتو دارای سه گروه پژوهشی تحقیقات صنایع غذایی، تحقیقات تغذیه و تحقیقات سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه است.           

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است