معرفي واحد آموزش همگاني:

 


معرفي و فعاليتها:

 


واحد آموزش همگاني در راستاي آموزش تغذيه فراگير و همگاني جامعه از طريق تهيه مطالب علمي آموزشي تغذيه و ارائه آن در قالب ابزارهاي آموزشي مانند  تيزر، پمفلت، پوستر و فيلم آموزشي فعاليت مي كند. در اين راستا در اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني با موضوع تغذيه نيز فعاليت دارد. شايان ذكر است بازوي علمي واحد آموزش همگاني در تهيه مطالب علمي آموزشي تغذيه، كميته علمي آموزش همگاني است كه در ادامه اعضاء و شرح وظايف آن آورده مي شود.
 از ديگر فعاليتهاي اين واحد برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي براي مراكز متقاضي نظير خانه هاي سلامت وابسته به شهرداري هاي مناطق مختلف تهران، مدارس و ادارات مختلف است. همچنين تهيه و انتشار مقالات آموزشي در زمينه تغذيه در جرايد از جمله روزنامه هاي كثيرالانتشار و نشريات داخلي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(نقل و نقد) از ديگر فعاليتهاي اين واحد است.

 

اعضاء واحد:

 


هم اكنون يك نفر كارشناس ارشد تغذيه در واحد آموزش همگاني مشغول به فعاليت است كه مشخصات ايشان به شرح زير مي باشد:

 

 نام و نام خانوادگي

  تحصيلات

 سمت

 مينا كاوياني

 كارشناس ارشد تغذيه

 سرپرست واحد آموزش همگاني

  

چشم انداز:

 


• ارتقاء سطح آگاهي تغذيه اي جامعه
• ارتقاء سطح سلامت جامعه
 

 

 
رسالت:

 


1-سنجش نيازهاي آموزشي جامعه در رابطه با تغذيه
2-اولويت بندي موضوعات آموزشي بر اساس نيازهاي موجود
3-ارزشيابي برنامه هاي آموزشي جهت تعيين ميزان اثر بخشي آنها
4-اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشتي – تغذيه اي از طريق رسانه هاي عمومي
5-ارسال مطالب و مقالات آموزشي براي جرايد (عمومي – تخصصي)
6-برقراري ارتباط با خبرگزاريهاي گوناگون و ارسال مطالب علمي جديد براي شبكه هاي اينترانتي و اينترنتي
7-تهيه ابزارهاي آموزشي مانند تيزر، فيلم، پمفلت و پوستر مطابق با اولويتهاي موجود و با گروه هدف مشخص
8-انتشار و ارسال ابزارهاي كمك آموزشي تهيه شده در واحد آموزش همگاني براي معاونتهاي بهداشتي كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، شهرداري تهران، آموزش و پرورش و كليه متقاضيان
9-ارائه وكاربردي كردن نتايج تحقيقات موجود جهت استفاده در برنامه هاي آموزش همگاني در سطح جامعه
10-ارائه خدمات مشاوره اي و ترويج آموزش تغذيه در جامعه با همكاري بخش خصوصي
11-برگزاري جلسات آموزشي بهداشتي – تغذيه اي براي كليه مراكز متقاضي مانند (فرهنگسراهاي شهرداري، مدارس آموزش و پرورش و ...)
12-ارائه مقالات و شركت در همايش ها و كنگره هاي علمي مرتبط
13-تدوين و برگزاري دوره هاي بازآموزي براي كارشناسان مدارس و شهرداري ها
14-تهيه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي تغذيه اي

 

معرفي كميته علمي آموزش همگاني:

 


تعريف:
كميته علمي آموزش همگاني كه اختصاراً "كميته" ناميده مي شود، بازوي علمي واحد آموزش همگاني است كه دستاوردهاي علمي روز را در زمينه علوم تغذيه و صنايع غذايي به منظور ارتقاء سلامت جامعه و پيشگيري از بيماريهاي مرتبط با غذا و تغذيه، به صورت كاربردي در اختيار واحد آموزش همگاني قرار مي دهد.

 

اعضاء كميته: 

 


اعضاء كميته متشكل از اعضاء ثابت ترجيحاً از متخصصين علوم مرتبط با غذا و تغذيه از داخل انستيتو و دانشكده انتخاب گرديده و اعضاء موقت به صورت مشاوراني با تخصصهاي مورد نياز از خارج انستيتو و دانشكده دعوت به همكاري مي گردند.
تبصره 1 : رياست جلسات كميته بر عهده معاون پژوهشي انستيتو و دانشكده يا نماينده تام الاختيار ايشان بوده و سرپرست واحد آموزش همگاني دبير جلسات كميته مي باشد.
تبصره 2 : اعضاء به پيشنهاد مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي با تأييد معاونت پژوهشي و با حكم رياست انستيتو و دانشكده به مدت دو سال، انتخاب مي گردند.
تبصره 3 : چنانچه هريك از اعضاء كميته به هر دليلي از حضور در جلسات معذور باشد، جانشين وي مطابق اساسنامه براي مدت باقيمانده معرفي مي گردد.
تبصره 4 : كميته مي تواند بنا به تصويب اعضاء، گروههاي كاري تخصصي جهت انجام امور محوله از بين اعضاء آن تشكيل دهد.


هم اكنون اعضاء كميته علمي آموزش همگاني افراد زير هستند:

 نام و نام خانوادگي(خانمها و آقايان)

 سمت

 دكتر فاطمه محمدی نصرآبادی  سرپرست معاونت پژوهشي انستيتو- رئيس كميته
 مينا كاوياني  سرپرست واحد آموزش همگاني- دبير كميته
 مسعوده خليلي  عضو هيئت علمي گروه علوم پايه
 محمدرضا خوش فطرت  كارشناس ارشد تغذيه گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه
 منيره دادخواه  پيرآغاج  كارشناس ارشد تغذيه گروه تحقيقات تغذيه
 مريم قوام صدري  عضو هيئت علمي گروه تغذيه جامعه
 زينت كمالي  کارشناس ارشد تغذیه - مدیر دفتر خدمات فنی و پژوهشی
 رزيتا كميلي فنود  كارشناس گروه تحقيقات صنايع غذايي
 مهندس مرتضي مشايخ  عضو هيئت علمي گروه علوم و صنايع غذايي
 دکتر جواد نصرا...زاده  عضو هيئت علمي گروه تغذيه بالینی و رژیم درمانی

 

شرح وظايف كميته:

 


1. سنجش نيازها و تعيين اولويتهاي آموزشي تغذيه اي جامعه با بكارگيري روشهاي علمي مناسب
2. تهيه مطالب علمي مصوب كميته و انتخاب ابزارهاي آموزشي مناسب
تبصره : تهيه مطالب علمي براساس تخصص اعضاء كميته علمي آموزش همگاني مي باشد.
3. همكاري با واحد آموزش همگاني در راستاي اجراي وظايف و اهداف آن
4. ارائه طرحهاي پژوهشي در زمينه آموزش تغذيه همگاني
5. ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي انجام شده آموزشي

 

پمفلت های برگزیده:

 

پمفلت 1-1            پمفلت 2-1                    
پمفلت 1-2            پمفلت 2-2

 

اسلایدهای برگزیده:

 

  • Foods

 

Buy&Storage
Egg
Food group
Fruits
Nooshidani
Oils&Fats
Vegetables cook
Vegetables

 

  • Nutrition in Diseases

 

Anemia
CVD
Diabetes
Obesity
Osteoprosis

 

  • Nutrition in life cycle

 

Aging
Lactation
Pregnancy
Primery School
Teenager

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است