---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

بسمه تعالی

ليست کلی تفاهم نامه ها با سازمانها و مراکز دولتی وغير دولتی

1395/09/23

 1. تفاهم نامه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهيد بهشتی با موضوع" همکاری مشترک علمی، پژوهشی و فنآوری نوین آموزشی درراستای ارتقاء سلامت غذا و تغذیه مردم"
 2. تفاهم نامه مرکزتحقيقات بيماری‌های غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع " تعامل و همكاری برای تقویت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های طرفین"
 3. تفاهم نامه پژوهشکده پيشگيری اوليه از بيماری‌های غيرواگير دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با موضوع " تعامل و همكاری برای تقویت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی درچارچوب وظایف و مسئولیت‌های طرفین"
 4. تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ايران با موضوع" استفاده بهينه از توانايي‌هاي علمي، فني و تجربی و اهرم ها و اختیارات قانونی طرفين و همكاري درفعاليت هاي عنوان شده در تفاهم نامه"
 5. تفاهم نامه مرکز پژوهشی فناوری و سبک زندگی دانشگاه شريف با موضوع" طرح فرآیند آموزش الکترونیک و ایجاد زمینه و توسعه محتوای زیر ساخت های فرهنگ سازی و آموزش درحوزه سلامت و علوم تغذیه و صنایع غذایی در پروژه ابر سلامت"
 6. تفاهم نامه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شيراز  با موضوع " همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی"
 7. تفاهم نامه انجمن صنايع فرآورده های لبنی کشور با موضوع" همکاری مشترک علمی و اجرایی با هدف افزایش سرانه مصرف شیر درکشور"
 8. تفاهم نامه مرکز تحقيقات آزمايشگاهی غذا و دارو  با موضوع" همکاری مشترک برای اجرای فعالیت های آموزشی پژوهشی درحوزه غذا و دارو"  
 9. تفاهم نامه مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهيد مدرس با موضوع " ایجاد همکاری های مشترک مشاوره ای درمانی، پژوهشی و آموزشی درزمینه علوم بالینی"
 10. تفاهم نامه پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين علوم زيستی جهاد دانشگاهي- ابن‌سينا با موضوع " همکاری ها ی مشترک آموزشی و پژوهشی"
 11. تفاهم نامه رئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهيد صدوقی يزد با موضوع " همکاری مشترک درفعالیت های آموزشی،پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه،و صنایع غذایی"
 12. تفاهم نامه معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیبا موضوع " طراحی و اجرای طرح جامع الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور"
 13. تفاهم نامه پژوهشکده علوم و صنايع غذايي مشهد   با موضوع " فعالیتهای پژوهشی و فناورانه کاربردی با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفی محصولات "
 14. تفاهم نامه رئيس مرکزتحقيقات تغذيه دانشگاه علوم پزشکی شيراز با موضوع " همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری حوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی"
 15. تفاهم‌نامه سازمان غذا و دارو  و رئيس دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و نايب ­رييس شورای عالی انستيتو تحقيقات تغذيه ­ای و صنايع غذايی با موضوع " پایش روند تغییرات عوامل خطر تغذیه­ای بیماری­های غیر واگیر در مواد غذایی صنعتی و صنفی"
 16. تفاهم نامه گروه صنعتی و پژوهشی فرهيختگان زرنام، انجمن فروکتوز کشوری، انجمن فروکتوز استانی، دانشگاه علمی کاربردی زر، مرکز دانش بنيان زر با موضوع" انجام همکاریهای آموزشی، پژوهشی، علمی، کار آزمائی بالینی، خدمات آزمایشگاهی، تعریف، هدایت و اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی بکارگیری دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، همکاری در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و بهره مندی طرفین ازحقوق مادی و معنوی آن طرحها"
 17. تفاهم نامه شرکت غذايي وآشاميدنی تهران گوار با موضوع "همکاری مشترک در فعالیت های آموزشی،‌ پژوهشی و فنآوری درحوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی"
 18. تفاهم نامه شرکت فرآورده های لبنی کاله با موضوع "همکاری مشترک علمی آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای فرآورده های غذایی در صنایع لبنی"
 19.  تفاهم نامه معاونت تحقيقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی فسا (دکتراحسان بهرامعلی) با موضوع "همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین درتفاهم نامه "
 20. تفاهم نامه گروه شهيد ميثمی سازمان صنايع دفاع  با موضوع " ایجاد دانش فنی و تولید نمونه معیار تولید جیره های غذایی در محدوده موضوعات جدول یک تفاهم نامه "
 21. تفاهم نامه گروه  صنعتی گلرنگ با موضوع " همکاری های مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین در تفاهم نامه
 22.  تفاهم نامه شرکت تعاونی عطر و طعم ماگنوليا با موضوع " همکاری مشترک در زمینه فعالیت­های پژوهشی و فناورانه کاربردی با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفی محصولات غذایی"
 23.  تفاهم نامه مرکزتحقيقات سرطان انستيتوکانسرايران  با موضوع " همکاری مشترک علمی آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای در زمینه علوم تغذیه، وصنایع غذایی و بیماریهای سرطانی"  
 24. تفاهم نامه کانون انجمن­های صنايع غذايی با موضوع " همکاری های مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین درتفاهم نامه"
 25. تفاهم نامه پژوهشکدۀ آمار ايران با موضوع " همکاری مشترک در اجرای فعالیت های آموزشی و پژوهشی." تفاهم نامه مرکزتحقيقات حلال با موضوع "همکاری مشترک د رفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی درحوزه غذای حلال"
 26. تفاهم نامه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی  با موضوع " همکاری مشترک درفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه، صنایع غذایی و کشاورزی"
 27. تفاهم نامه معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با موضوع " همکاری مشترک درفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و  مواد غذایی"
 28. تفاهم نامه مرکزتحقيقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  با موضوع  همکاری های مشترک علمی و پژوهشی طبق تعهدات کلی طرفین در تفاهم نامه "
 29.  قرار داد تفاهم نامه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شيراز  با موضوع" بررسی الگوی مصرف گروههای غذایی و عادت غذایی خانوارها و افراد استان فارس سال 1395 "
 30. تفاهم نامه پژوهشکده علوم و صنايع غذايی مشهد با موضوع " توسعه همکاری های علمی، فنی و پزوهشی متقابل با در نظرگرفتن کلیه امکانات ،توانمندی ها و ظرفیت های طرفین اعم از علمی و تخصصی نیروی انسانی و تجهیزات در موارد  تعیین شده درتفاهم نامه" 
 31. تفاهم نامه مرکز تحقيقات سیاستگذاری سلامت شیراز  با موضوع "همکاری مشرک درفعالیتهای آموزشی پژوهشی و فناوری در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی
 32. موافقت نامه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری با موضوع " حمایت از مرکز نوآوری صنعت غذا "
 33. تفاهم نامه شرکت صنايع شير تهران ( وارنا) با موضوع همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی 
 34. تفاهم نامه شرکت آرد تابان با موضوع همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی
 35. تفاهم نامه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با موضوع "همکاری مشترک در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری درحوزه های علوم تغذیه و مواد غذایی طبق تفاهم نامه"
 36. تفاهم نامه شرکت مرواريد سپهردرخشان با موضوع " ایجاد شرکت دانش بنیان با هدف کاهش مصرف شکر ، نمک، و روغن در مصرف محصولات غذایی" 
 37.  تفاهم نامه معاونت آموزش و پژوهش بنياد درامور بيماريهای خاص با موضوع "همکاری علمی و آموزشی در جهت موضوعات مرتبط با تغذیه و بیماریهای خاص"
 38. تفاهم نامه پژوهشگاه فنآوری های نوين علوم زيستی جهاددانشگاهی ابن سينا  با موضوع " انجام همکاری های مشترک پژوهشی در سطح ملی و بین اللمللی و...."
 39. تفاهم نامه سازمان غذا دارو با موضوع "همنکاری در طراحی و تدوین اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک مورد توافق طرفین"
 40. تفاهم نامه پژوهشکده طب دريا و زيرسطحی دانشگاه علوم پزشکی آجا  با موضوع "توسعه همکاری آموزشی تحقیقاتی مشاوره ای و فنآوری با توجه به تلاش مشترک برای تهیه تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک بر اساس نیازها و اولویتهای نیروی دریایی راهبردی  ارتش جمهوری اسلامی ایران و...."
 41. تفاهم نامه شرکت شيرپاستوريزه پگاه تهران با موضوع" مشارکت در برگزاری دوره های کاآموزی از شرکت جهت دانشجویان معرفی شده در انجام تحقیقات امور علمی مشترک برگزاری همایش و تولید مقالات علمی "
 42. تفاهم نامه مرکزموضوع احکام فقهی  با موضوع" استفاده از توانایی ها و امکانات علمی و فنی طرفین و همکاری در زمینه های قید شده در تفاهم نامه "
 43. تفاهم نامه برگزاری دومين کنگره ملی پژوهشگران ايمنی غذا و توسعه پايدار براساس مصوبه مورخ 14/5/1392 شورای پژوهشی
 44. توافق نامه برگزاری دومين همايش پليمرهای پيشرفته در بسته های مواد غذايي با موضوع " تشکیل تیم اجرایی و برگزاری دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته های مواد غذایی"
 45. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم برگزاری  شهيد بهشتي با موضوع " همکاری آموزشی پژوهشی  به منظور احیاء فرهنگ غذایی سنتی و بومی در سومین بسیج آموزشی تغذیه صحیح دی ماه 1391 " 
 46. تفاهم نامه انجمن پرو بيوتيک و غذاهای فراسودمند با موضوع " همکاری مشترک در زمینه های آموزشی تحقیقاتی مشاوره ای و...." 
 47. تفاهم نامه شرکت مشاوران مديريت توسعه عميد با موضوع " همکاری در اجرای دوره ها و کارگاهها سمینارهای آموزشی و اجرایی خدمات مشاوره ای نیازسنجی آموزشی "
 48. تفاهم نامه دوازدهمين کنگره تغذيه ايران در اصفهان با موضوع "حمایت مالی ومعنوی
 49. تفاهم نامه استاندارد ايران  با موضوع " همکاری های مشترک کلی پژوهشی طبق تفاهم نامه....." 
 50. تفاهم نامه مرکزتحقيقات ناهنجاری های دندانی فکی دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتی با موضوع  " همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک "  
 51. قرارداد تفاهم نامه معاون فرهنگستان علوم پژشکی با موضوع " بررسی روند مقالات تغذیه و صنایع غذایی در منابع فارسی"  
 52. تفاهم نامه پژوهشکده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوی وزارت علوم تحقيقات و فنآوری با موضوع " انجام همکاری های علمی و پژوهشی در زمینه های مورد علاقه مشترک " 
 53. تفاهم نامه سازمان زندانها اقدامات تامينی و تربيتی کشور با موضوع "بررسی وضعیت تغذیه زندانیان و انجام مداخلات آموزشی و پژوهشی و اجرای نتیجه پژوهش جهت ارتقاء سطح آموزش و بهبود تغذیه زندانیان" 
 54. تفاهم نامه معاونت بهداشت و سرپرست دفتربهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با موضوع " تشکیل کارگروه و تدوین شناسنامه و استاندارد سازی خدمات مشاوره تغذیه و گردآوری سنی اقشار آسیب پذیر در بیماری ها" 
 55. تفاهم نامه يازدهمين کنگره تغذيه ايران در شيراز با موضوع " همکاری مشترک و حمایت
 56. تفاهم نامه موسسه دنيای تغذيه با موضوع "چاپ و صحافی
 57. تفاهم نامه معاونت پشتيبانی موسسه عالی آموزش و پرورش مديريت برنامه ريزی تغذيه  با موضوع " چاپ کتاب و پمفلت و سی دی "
 58. موافقت نامه معاونت تحقيقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   با موضوع" انتقال بانک اطلاعات مقاله ها و تحقیقات تغذیه ای کشور از معاونت به دانشگاه شامل اطلاعات کتابشناسی نشریات علمی تغذیه  و..."
 59. تفاهم نامه شعبه بين اللملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی با موضوع " همکاری دانشکده تغذیه با شعبه بین اللملل در فرآیند های مربوط به سیستم آموزشی دانشجویان شعبه و تامین زیرساختهای فیزیک شامل آزمایشگاهها و تامین اساتید و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی مربوطه "

 

 


►---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است