كميته اخلاق در پژوهش
با توجه به ضرورت تشكيل كميته اخلاق در پژوهش در انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور و به موجب آيين نامه بازنگري شده كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي موضوع بخشنامه 1458/3/پ83 مورخ 6/11/1383 معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اساسنامه كميته اخلاق در پژوهش انستيتو شامل مقدمه، 7 ماده و يك تبصره تدوين و در تاريخ 23/8/1385 تصويب گرديد تا به مورد اجرا گذاشته شود.

اهداف

1- رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي و علمي در پژوهش هاي علوم تغذيه و صنايع غذايي.
2- مراقبت از انسانها و محيط زيست در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق.
3- حفظ حقوق آزمودني، پژوهشگر، سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزش هاي اخلاقي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق.
4- جلوگيري از اجراي طرح هاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين اعم از داخلي و خارجي در داخل كشور به اجرا در آيد.
5- ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي تحقيقاتي علوم تغذيه و صنايع غذايي.

وظايف

1- نظارت بر پژوهشهاي علوم تغذيه و صنايع غذايي جهت حفظ حرمت، حقوق، آزادي، ايمني و سلامت جسمي و رواني تمامي شركت كنندگان حقيقي يا بالقوه در پژوهش.
2- مدنظر قرار دادن رضايت آگاهانه آزمودني، حفظ آزمودني از خطرات احتمالي پژوهش.
3- نظارت بر رعايت رازداري و استفاده صحيح از اطلاعات.
4- محافظت از منافع و نيازهاي پژوهشگران، مؤسسات پژوهشي، دانشگاهها و صنايع وابسته.
5- نظارت بر رعايت مقررات سازمانهاي حقوقي و قوانين مربوطه در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق.
6- توجه به اصل عدالت در مورد منافع و بار ناشي از تحقيق به نحوي كه به طور عادلانه ميان همه گروهها و اقشار هدف تقسيم شود و سن، جنسيت، وضعيت اقتصادي،‌فرهنگي و ملاحظات نژادي مد نظر قرار گيرد.
7- نظارت بر حسن اجراي كليه استانداردهاي اخلاقي
8- نظارت مستقل، مؤثر و به موقع بر رعايت ملاحظات اخلاقي موجود در طرحهاي پژوهشي؛ اين كميته بايد از نظر تركيب اعضای، روشهاي اجرايي و تصميم گيري، مستقل از تأثيرات سياسي، سازماني، حرفه اي و اقتصادي عمل نمايند به گونه اي كه در كارشان قابليت و كارآيي لازم را داشته باشند.
9- مسئوليت بررسي طرحهاي پژوهشي، قبل از اجراء و همچنين ارزيابي منظم مسائل اخلاقي در خلال انجام طرح.
10- اعلام نتيجه رأي كميته به طور شفاف و با ذكر دليل به مجري و يا سازمان باني و در صورت اعتراض مجري و تمايل نامبرده، ارسال پرونده طرح جهت بازنگري به كميته كشوري اخلاق.
11- ارسال گزارش فعاليتهاي 3 ماهه كميته به دبير خانه كميته كشوري اخلاق در پژوهش.
12- مسئوليت اجراي مصوبات، بخشنامه ها و ساير امور محوله از سوي كميته كشوري و اعلام آن به آزمودنيها، محققين و سازمانهاي باني.

ساختار 

        كميته اخلاق در پژوهش انستيتو مشتمل بر 8 عضو خواهد بود. هر يك از اعضای با استناد به آئين نامه بازنگري شده كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي شماره 176728 مورخ 29/10/83 به پيشنهاد معاونت پژوهشي پس از انجام مشاوره با نهادها و ارگانهاي مربوطه، با حكم رياست انستيتو به تركيب ذيل تعيين خواهند شد.

1- رئيس انستيتو به عنوان رئيس كميته
2- معاون پژوهشي انستيتو به عنوان دبير كميته
3- يك نفر مدرس اخلاق پزشكي
4- يك نفر اپيدميولوژيست يا متخصص آمار حياتي
5- يك نفر از علماي مذهبي مسلط به مسائل فقهي و آشنا با موازين حقوقي
6- يك نفر متخصص برجسته در علوم پزشكي
7- يك نفر مسئول يا مشاور امور حقوقي
8- يك نفر متخصص برجسته در زمينه هاي علوم تغذيه و يا صنايع غذايي

روند بررسی طرح در کميته اخلاق در پژوهش
راهنماي نگارش و تنظيم برگه اطلاعاتي طرح پژوهشي و فرم رضايت آگاهانه آزمودني مصوب كميته اخلاق در پژوهش انستيتو
ليست طرح های مصوب کميته اخلاق انستيتو تغذيه

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است