اعضای شورای پژوهشی

عضو / مشاور

عنوان محل کار

تلفن و فکس

محل کار

موبایل

پست الکترونیک

دکتر سید هدایت حسینی

 

Tel:2-22360661

Fax:22376474

09123007655

hedayat@sbmu.ac.ir

دکتر مرتضی عبداللهی

معاون تحقیقات و فناوری

Tel:22360658

Fax:22376470

09121480902

morabd@yahoo.com

دکتر سید امیرمحمد مرتضویان

معاون آموزشی دانشکده علوم تغذیه

Tel:22360656

Fax:22360657

09127114977

mortazvn@sbmu.ac.ir

دکتر سارا سهراب وندی

مدیر گروه تحقیقات صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه

Tel:22376473

Fax:

09122773413

sohrabv@sbmu.ac.ir

دکتر عبدالرضا محمدی

معاون مدیریت و توسعه منابع دانشکده علوم تغذیه

Tel:22376417

Fax:

09122874526

ab.mohammadi@sbmu.ac.ir

abdorrezam@yahoo.com

دکتر مرجان عجمی

انستیتو تحقیقات تغذیه

Tel:

Fax:

09126719294

nutritionist80@gmail.com

 

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات

و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

Tel:81455225

Fax:81456507

09133104309

kabiri@research.ac.ir

kabiri@behdasht.gov.ir

دکتر علی شریعتی

نماینده محترم کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

 

Tel:

Fax:88875558

09121472151

Shahrooz_khun@yahoo.com

دکتر نیستانی

مدیر گروه تحقیقات تغذیه

انستیتو تحقیقات تغذیه

Tel:22376471

Fax:

09123507663

neytr@yahoo.com

دکتر عادل میر مجیدی

رییس محترم بخش صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی  

 

Tel:02632705242

Fax:02632706277

09127103894

adelmirmajidi@yahoo.com

دکتر حسین رستگار

آزمایشگاه مرجع سازمان سازمان غذا و دارو

Tel:66406174 و 66494428

Fax:66404330

09125135247

Mhrastegar2@yahoo.com

دکتر زهرا عبداللهی

دفتر بهبود تغذیه جامعه

Tel:81454991

Fax:81454357

81454991

Abdollahi_z@yahoo.com

دکتر غلامرضا قاسم پور

نماینده محترم سازمان ملی استاندارد ایران

 

Tel:

Fax:88909309

09128332641

gr33ghasempour@gmail.com

دکتر پرویز اولیاء

دبیر کمیسیون تخصصی سلامت

Tel:

Fax:66952202

09121948112

owlia@yahoo.com

دکتر مهدی صادقی نیارکی

مدیر کل محترم دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

Tel:88907226

Fax:81762380

09123062183

sadeghiniaraki@yahoo.com

دکتر ناصر کلانتری

 

Tel:

Fax:

09121483508

nkalantari1334@gmail.com

دکتر هادی طبیبی

 

Tel:

Fax:

22077424

hadtabibi@yahoo.com

زینت کمالی

 

Tel:

Fax:

09122331282

zkamalee@yahoo.com

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است