آگهی مناقصه عمومی

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در نظر دارد مناقصه ای به شرح جدول زیر برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور واقع در: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی غربی، پلاک7، امور قراردادها (شماره ثابت:22376417) مراجعه نمایند و پس از تکمیل اسناد؛ نسبت به تحویل آنها حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1400/12/21 به حراست انستیتو اقدام نمایند.

 

موضوع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه(ریال) مهلت دریافت اسناد مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی شماره تماس
خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم پایلوت شیر و فرآورده های لبنی 640/000/000 1400/12/11 1400/12/21 1400/12/22 22376417

 

 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

فهرست