عنوان :” مطالعه استحکام پیوند فلزات سنگین و مخمر ساکارومایسس ­سرویزیه در محیط شبیه سازی معده و روده و بررسی مدل های سنتیکی و ایزوترم جذب”

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم راضیه سادات میر مهدی- کارشناسی ارشد صنایع غذایی
چکیده پایان نامه خانم راضیه سادات میر مهدی

عنوان : ” Effects of diets rich in ghee or olive oil on cardiometabolic risk factors in healthy adults: A 2-period,crossover,randomized trial Abstract

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم سوسن محمدی – کارشناس ارشد تغذیه بالینی
چکیده پایان نامه خانم سوسن محمدی

عنوان : “بررسی اثرات رژیم با محدویت قند آزاد بر پروفایل لیپیدی ، شاخص های قندی، آنزیم های کبدی ، فاکتورهای التهابی و میزان استئاتوز و فیبروز کبدی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی”

ارائه دهنده :جلسه دفاع پایان نامه خانم  بنفشه خدامی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم بنفشه خدامی

 

عنوان “بررسی رژیم غذایی دارای مقادیر کم fodmap ( الیگوساکاریدها، دی ساکاریدها، مونوساکاریدها و پلی ال های تخمیرپذیر ) با و بدون گلوتن، بر علایم بالینی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر “

ارائه دهنده :جلسه دفاع پایان نامه خانم  فاطمه محسنی  دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم فاطمه محسنی

عنوان”طراحی و تولید پنیر تازه فرا پالایش نمک کاسته با استفاده از تشدید کننده های شوری و بررسی خواص کیفی آن “

ارائه دهنده: خانم زهره محمودی – دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

چکیده پایان نامه خانم زهره محمودی

فهرست