ارزیابی احتمال خطر دریافت آمین¬های آروماتیک چند حلقه¬ای از طریق مصرف همبرگر و سوسیس

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه آقای بهروز تاجدار اورنج – دکترای تخصصي رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چکیده پایان نامه آقای بهروز تاجدار

فهرست