انتصاب مدیر روابط عمومی انستیتو تغذیه وصنایع غذایی

 

دکترجلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ودانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی با صدور حکمی احمد امیر صالحی را بعنوان مدیر روابط عمومی انستیتو ودانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تغذیه وصنایع غذایی در حکم صادره آمده است :به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مدیر روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم آمده است: روابط عمومی به عنوان پیشخوان مجموعه وظیفه اطلاع رساتی,انتقال نظریات,پیشنهادات وانتقادات را برعهده دارد، بنابراین انتظار می رود با طراحی و برنامه ریزی برای تدوین واجرای نظام جامع ارتباطات سازمانی وتبلیغات ونظام پذیرش وبررسی پیشنهادات در راستای اهداف اهتمام ورزید.

شایان ذکراست:توسعه روابط عمومی نوین,تقویت اطلاع رسانی در حوزه شبکه های اجتماعی ورسانه های نوظهور، تقویت و توسعه ارتباطات رسانه ای و همکاری و تعامل مناسب با رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات برون سازمانی با هدف تعامل سازنده و فعال با سازمان ها و نهادها، تقویت حوزه ارتباطات برون سازمانی و کمک به توسعه آموزش عمومی جامعه برای تغییر سبک زندگی و افزایش آگاهی مردم از ابعاد مختلف سلامت تغذیه ای برای بهبود شاخص های سلامت از دیگر وظایف روابط عمومی است که در این حکم بدان اشاره شده است.

فهرست