Hadith of the day
Imam Ali (ع) Says : Whoever slanders and criticizes himself, corrects himself, and whoever boasts, has ruined his research..

Sunday, May 19th , ۱۴۰۰ 28 Ramadan 1442 Sunday, 9 May , 2021 the watch Total number of posts : 454 Number of posts today : 0 number of members : 103 Number of views : 0×
 • Translation


 • Announcements

  P
  P

  قانون اساسنامه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

  ‌قانون اساسنامه
  Institute of Nutritional Research and Food Industry
  ‌ماده ۱- انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، که در این اساسنامه اختصاراً‌انستیتونامیده می‌شود، سازمانی است علمی و تحقیقاتی‌دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد.
  ‌ماده ۲- ارکان انستیتو عبارت است از:
  ۱- شورای عالی
  ۲- رئیس انستیتو
  ۳- شورای پژوهشی
  ۴- شورای آموزشی
  ‌ماده ۳- وظایف شورای عالی عبارت است از:
  ‌الف- تعیین خط مشی تحقیقاتی انستیتو با در نظر گرفتن سیاست کلی دولت در امر غذا و تغذیه.
  B- پیشنهاد سازمان و تشکیلات انستیتو برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی.
  C- تهیه و تنظیم بودجه انستیتو.
  ‌دبررسی و تنظیم حسابهای سالانه و ترازنامه و تصویب آن.
  e – تهیه و تصویب دستورالعملهای استخدامی، اداری و مالی و معاملاتی مورد نیاز در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  ‌وتهیه و تصویب سایر دستورالعملهای مورد نیاز در چهارچوب مواد این قانون.
  ‌تبصرهمقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی انستیتو تابع مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و پژوهشی کشور خواهد بود.
  ‌ماده ۴اعضای شورای عالی عبارتند از:
  ۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که رئیس شورا می‌باشد.
  ۲- رئیس دانشگاه که نایب رئیس شورا است.
  ۳- معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  ۴- معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  ۵- یکی از معاونین وزارت صنایع به انتخاب وزیر.
  ۶- یکی از معاونین وزارت کشاورزی به انتخاب وزیر.
  ۷- یکی از معاونین وزارت جهاد سازندگی به انتخاب وزیر.
  ۸- یکی از معاونین وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
  ۹- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان مذکور.
  ۱۰- دو نفر از اشخاص صاحبنظر و بصیر در رشته‌های تغذیه و علوم صنایع غذایی که با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب وزیر بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی به مدت ۲ سال به عضویت شورا منصوب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  ۱۱- رئیس انستیتو.

  ‌تبصره ۱- در صورتی که هر یک از اعضاء انتصابی شورای عالی فوت نموده یا مستعفی شوند یا به هر علت دیگر از حضور در جلسات معذور ‌باشند جانشین وی به ترتیب مذکور در این ماده برای بقیه مدت انتخاب می‌شود.

  ‌تبصره ۲- رئیس انستیتو سمت دبیر شورای عالی را خواهد داشت.

  ‌تبصره ۳- جلسات شورا حداقل دو بار در سال تشکیل و ترتیب کار شورا طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.
  ‌ماده ۵- رئیس انستیتو از میان متخصصین علوم تغذیه یا صنایع غذایی و رشته‌های وابسته که دارای درجه دکتری بوده و ترجیحاً دارای تألیفات و‌ تتبعات علمی باشد از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی با حکم رییس دانشگاه مربوطه منصوب می‌گردد.‌ تجدید انتخاب وی بلامانع است.

  ‌تبصره- رئیس انستیتو رئیس دانشکده تغذیه مربوطه نیز خواهد بود.

  ‌ماده ۶- رئیس انستیتو عالیترین مقام اجرایی انستیتو است و برای اداره امور مالی، اداری، استخدامی و فنی و پژوهشی و سایر وظایف محوله در‌حدود این اساسنامه و سایر مقررات دارای اختیارات لازم می‌باشد.

  ‌ماده ۷- درآمدها پس از واریز شدن به خزانه و منظور نمودن در بودجه معادل صد درصد آن تا سقف اعتبار مصوب خارج از قانون محاسبات‌ عمومی توسط انستیتو تغذیه هزینه می‌شود.

  ‌ماده ۸- شورای پژوهشی انستیتو عهده‌دار برنامه‌ریزی و تصویب طرحهای پژوهشی طبق مقررات این اساسنامه و خط مشی انستیتو که توسط ‌شورای عالی معین می‌گردد خواهد بود. کلیه طرحهای پژوهشی مربوطه از جهت قابلیت اجراء و نتیجه بخش بودن باید مورد بررسی
  شورای پژوهشی ‌قرار گیرد و پس از تصویب اعتبار آن قابل تخصیص خواهد بود.

  ‌ماده ۹- شورای پژوهشی مرکب از رئیس انستیتو و ده نفر عضو می‌باشد که از بین اعضاء هیأت علمی و صاحب‌نظران و متخصصین علوم تغذیه و‌رشته‌های وابسته از جمله صنایع غذایی، اقتصاد، بهداشت، کشاورزی، جامعه‌شناسی و تغذیه توسط رئیس انستیتو و یا سایر اعضاء شورای عالی به‌شورای عالی معرفی و پس از تصویب شورای عالی با حکم رئیس انستیتو به عضویت شورای پژوهشی منصوب می‌گردند.
  ‌تبصرهاکثریت اعضاء شورا از اعضاء هیأت علمی دانشکده و انستیتو خواهد بود.

  ‌ماده۱۰-شورای آموزشی انستیتو همان شورای آموزشی دانشکده تغذیه است که برابر ضوابط دانشگاه انتخاب خواهد شد.
  ‌تبصرهرئیس انستیتو ریاست شوراهای پژوهشی و آموزشی را عهده‌دار می‌باشد.

  ‌ماده ۱۱- بودجه انستیتو عبارت است از درآمد حاصله از خدمات انستیتو و اعتباری که همه‌ساله دولت به صورت کمک در لایحه بودجه سالانه‌ منظور می‌نماید.

  ‌ماده ۱۲- انستیتو مجاز است با تصویب شورای عالی، وفق مقررات مربوطه روابط پژوهشی و علمی و فنی با اشخاص، مؤسسات و سازمانهای‌ مشابه داخلی و خارجی برقرار نماید. شورای عالی می‌تواند پیشنهاد عضویت سازمانها و مجامع بین‌المللی را به وزارت مربوطه جهت طی مراحل‌قانونی ارائه دهد.

  ‌ماده ۱۳- انستیتو می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی هدایایی قبول و یا در مقابل انجام خدمات حق‌الزحمه دریافت طبق آیین‌نامه‌ای که توسط ‌شورای عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید دریافت نماید و بالعکس انجام پژوهشهایی را به اشخاص و مؤسسات صلاحیت‌دار واگذار‌نموده و هزینه‌های مربوطه را از بودجه خود پرداخت کند.

  ‌ماده ۱۴- انستیتو در صورت لزوم می‌تواند از محققین و متخصصین خارجی و ایران خارج از کشور بر اساس مقررات موجود با تصویب شورای‌عالی برای انجام خدمات پژوهشی مورد نیاز خود استفاده نماید.

  ‌ماده ۱۵- انستیتو می‌تواند سالانه طبق دستورالعملی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید به منظور تشویق پژوهشگران در محدوده وظائف و‌اهداف انستیتو جوائز یا پاداش نقدی یا غیر نقدی در قبال طرحهای پژوهشی ارزنده انجام شده پرداخت کند و به ترتیب مقتضی از پژوهشگران برجسته‌در محدوده اهداف و وظایف انستیتو تقدیر و تشویق به عمل آورد.

  ‌ماده ۱۶- کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در این اساسنامه توسط انستیتو تهیه و پس از تأیید شورای عالی از طریق وزارت مربوطه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

  Post a comment

  Comments are closed.