اسامی اعضاء هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم تغذیه  و صنایع غذایی

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی تاریخ بازنشستگی ایمیل
1 مرتضی مشایخ   97/12/01  
2 مصطفی میرقطبی   97/12/01  
3 مسعوده خلیلی   95/07/01  
4 آمیتیس کی زاد   95/07/01  
5 راهبه شاکر حسینی   95/08/01  
6 زهره امیری   94/11/15  
7 مریم قوام صدری   94/12/29  
8 زهرا کارگر نوین   91/0701  
9 اقدس تسلیمی   89/06/30  
10 لیدا نوائی   89/11/15  
11 خدیجه رحمانی   89/06/30  
12 سید مسعود کیمیاگر   88/06/15  
13 پروین زندی   87/09/01  
14 آزاده امین پور   87/06/15  

اسامی اعضاء هیئت علمی بازنشسته انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی تاریخ بازنشستگی ایمیل
1 عصمت ناصری   98/02/01  
2 مجید حاجی فرجی 95/07/01
فهرست