بررسی اثر تغذیه با فرمولای غلیظ شده در مقایسه با فرمولای استاندارد بر پارامترهای آنتروپومتریک و غلظت عوامل بیوشیمیایی در نوزادان و کودکان دچار سوء تغذیه‌ی مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی بعد از جراحی

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم آریافر- دکترای تخصصی علوم تغذیه

چکیده-پایان-نامه خانم مریم آریافر

فهرست