بیانیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

بیانیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به مناسبت روز جهانی غذا

 

امنیت غذایی با مفهوم دسترسی اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی همه آحاد جامعه در تمام اوقات به غذای سالم و کافی برای تامین نیازهای تغذیه ای بمنظور داشتن زندگی سالم و فعال موضوعی فراتر از بحث گرسنگی ظاهری است و به ابعاد تامین نیاز ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در سطح سلول با صورتی استطاعت پذیر و توسط منابع غذایی پایدار، سالم و باکیفیت تاکید دارد.در جهان امروز حدود 900 میلیون نفر از گرسنگی ظاهری و نا امنی غذایی آشکار و نزدیک به 2 میلیارد نفر از گرسنگی پنهان بدلیل عدم تامین ریز مغذی ها در سطح سلول رنج می برند. از طرفی چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از مشکلات نظام سلامت درآمده است. براساس آخرین گزارش ها 650 میلیون نفر در جهان بدلیل چاقی مستعد ایجاد بیماریهای غیر واگیر می باشند که امروزه بار زیادی از بیماریها را فراهم آورده است و یکی از علل عمده مرگ ومیر می باشد. در ایران نیز 76 درصد علل مرگ ومیر را بیماریهای غیر واگیر شامل می شود. کمی توجه به موارد فوق نشان می دهد بی عدالتی در توزیع مواد غذایی در جهان، پیروی از الگوهای ناسالم غذایی و تغذیه ای (مصرف زیاد قند، نمک و چربی، مصرف کم سبزی و میوه) و ضایعات قابل توجه مواد غذایی شرایطی را بوجود آورده است که بخش عمده ای از جمعیت جهانی را در شرایط ناامنی غذایی قرار داده است.

روز جهانی غذا که مصادف با سالروز تاسیس سازمان جهانی خواربار و کشاورزی است فرصتی برای توجه جهانی به موضوع غذا، اهمیت امنیت غذایی در مفهوم واقعی، عدالت در توزیع مواد غذایی و کاهش ضایعات آن را فراهم می آورد امسال روز جهانی غذا با شعار تغییر آینده مهاجرت: سرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی توجه ویژه به مسئله امنیت غذایی در جوامع روستایی و تاثیر آن در مهاجرت از روستاها دارد. موضوعی که بدون شک اختلال در تولید مواد غذایی از یک سو و افزایش نا امنی غذایی در شهرها را از سوی دیگر به دنبال دارد.

همچنین موضوع امنیت آب در کنار امنیت غذایی بویژه در روستاها جهت تولید محصولات کشاورزی از مسائلی است که در سال اقتصاد مقاومتی با عنایت به تاثیر ان بر جوامع روستایی و شهری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. تا با برنامه ریزی دقیق از طریق اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی زمینه را برای اصلاح الگوهای غذایی و تغذیه ای جامعه فراهم نمود. توجه به الگوهای کشت و محصولات متناسب با منابع آبی و ترویج الگوی غذایی سالم و پایدار یا متناسب با این شرایط از اولویت های مهم در این زمینه است.

امید است با سرمایه گذاری هدفمند و برنامه ریزی راهبردی در روستاهای کشور عزیزمان شاهد توسعه امنیت غذایی پایدار در سطح ملی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در بخش ها و روستاها باشیم.

فهرست