“تدوین و اعتبارسنجی نمایه های پتانسیل انسولینی رژیم غذایی و سبک زندگی در مطالعه ی قند و لیپید تهران”

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه آقای ابراهیم مختاری- کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چکیده پایان نامه آقای ابراهیم مختاری

فهرست