دیدار هیئت نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از انستیتو

دیدار هیئت نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از انستیتو

روز چهارشنبه پانزدهم شهریور۱۳۹۶جناب آقای برانکا نماینده دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو و آقای دکتر ایوب ازدفتر منطقه ای EMRO آقای صدیق نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حضور داشتند در این نشست پس از خوشامدگویی و معرفی انستیتو توسط آقای دکتر حسینی رییس انستیتو و ارائه گزارش از فعالیت های انستیتو به عنوان سازمان همکار WHO توسط مدیر امور بین الملل، مدیران و مسئولان برنامه های ملی به ارائه برنامه های خود پرداختند.به استحضار می رساند انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور از سال ۱۹۹۱ به عنوان سازمان همکار WHO در آموزش و پژوهش در زمینه های تغذیه ای و صنایع غذایی فعالیت دارد و برنامه های گسترده ای را در حوزه های مذکور در منطقه اجرا می کند.در این نشست نمایندگان سازمان جهانی بهداشت ضمن تاکید به ظرفیت این سازمان در حوزه های تغذیه و صنایع غذایی به گسترش نقش ایران در بهبود صنعت تغذیه و اجرای برنامه های مرتبط تاکید کردند.

فهرست