رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: روند جذب ایده ها و شرکت های نوآور در مرکز رشد و نوآوری انستیتو مطلوب بوده است

رییس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد:
خوشبختانه مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با وجود تحریم های ظالمانه، دامنه عملکردی اش گسترده تر شد و فعالیت های آن با استقبال متخصصین و صنایع موجود به سمت ایده های نو و تامین نیازها بیشتر می شود.
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر وحید مفید با بیان این که روند جذب ایده ها و شرکت های نوآور در مرکز رشد و نوآوری انستیتو مطلوب بوده است، گفت: ما در مرکز رشد و نوآوری انستیتو به دنبال برگزاری کارگاه هایی در کنار دفاتر مرکز واقع در انستیتو و یا مکانی وابسته به آن هستیم که ایده های افراد متخصص به محصول تبدیل و مجوز آن دریافت شود.
وی افزود: امیدواریم در صورت تامین منابع در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، بتوانیم بزودی افتتاح کارگاه ها را داشته باشیم تا مسیر ارایه ایده ها به بازار را کوتاه تر کنیم. چرا که در حال حاضر آزمایشگاه ها و پایلوت های تحقیقاتی که در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در اختیار مرکز رشد و نوآوری انستیتو قرار دارد و با اضافه شدن این کارگاه ها چرخه تکامل ایده تا محصول کامل خواهد شد

فهرست