عنوان : “بررسی اثرات رژیم با محدویت قند آزاد بر پروفایل لیپیدی ، شاخص های قندی، آنزیم های کبدی ، فاکتورهای التهابی و میزان استئاتوز و فیبروز کبدی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی”

ارائه دهنده :جلسه دفاع پایان نامه خانم  بنفشه خدامی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

چکیده پایان نامه خانم بنفشه خدامی

 

فهرست